ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ปี พ.ศ. 2303 พระวอ และพระตา ผู้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ในราชสำนักเวียงจันทน์ มีความขัดแย้งกับพระเจ้าสิริบุญสาร ด้วยสาเหตุไม่แจ้งชัด ได้พาเอาไพร่พลกองครัวญาติพี่น้อง อพยพหนีจากเวียงจันทน์ไปตั้งเมืองอยู่ที่หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นเมืองที่เจ้าปางคำมาสร้างไว้ ชื่อเมืองว่า เมืองจำปานครแขวงกาบแก้วบัวบาน

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรําคาญพระราชหฤทัย ทรงพระราชดําริว่าราชธานีอยู่ที่กรุงเทพฯ ใกล้ทะเลนัก ถ้าหากเกิดสงครามกับต่างประเทศ ข้าศึกอาจจะเอาเรือกําปันรบขึ้นมาถึงราชธานีได้ จึงโปรดให้ตั้ง “เมืองลพบุรี” เมืองที่พระองค์ทรงสนพระทัยตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ เป็น “ราชธานีสํารอง”ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น  เป็นช่วงเวลาที่มีการติดต่อกับชาติตะวันตก

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

การที่รัชกาลที่ 5 ทรงให้พระเจ้าลูกยาเธอเล่นเป็นพระ พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร ป.ธ.9 แห่งวัดชนะสงครามได้ให้ข้อวิเคราะห์เบื้องต้นว่า เพื่อให้ทรงเรียนรู้ศาสนพิธีแบบจริง โดยมีการสวดมนต์จริง ซึ่งพระเจ้าลูกยาเธอ ก็ต้องสวดมนต์ได้ก่อนจึงจะให้เล่น เป็นกุศโลบายให้เด็กๆ สวดมนต์ได้ด้วย

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ในบรรดาพระมหากษัตริย์ของไทย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชยาวนานที่สุดคือ 27 พรรษา (พ.ศ. 2367-94) และใน พ.ศ. 2373 ทรงสถาปนาคณะสงฆ์ธรรมยุตขึ้นในประเทศ พระองค์จึงทรงมีพระสงฆ์หลายรูปเป็น “สหาย”, “ลูกศิษย์” ฯลฯ และทรงมีความผูกพันกับศาสนจักรอยู่มาก ปลายรัชกาลจึงทรงซื้อที่ดินแปลงหนึ่งสำหรับสร้าง “วัดราชประดิษฐ”

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

เจดีย์ยุทธหัตถีที่เชื่อว่าถูกสร้างขึ้นหลังจากที่พระนเรศวรเอาชนะพระมหาอุปราชได้ในศึกคราวนั้น กลับพึ่งค้นพบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชมังกะยอชวา (หรือมังสามเกียดที่เรารู้จักกันในประวัติศาสตร์ไทย) ในพ.ศ. 2135 นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกเน้นย้ำถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พิธีบรมราชาภิเษกในไทย สันนิษฐานว่ารับรูปแบบมาจากพิธีราชสูยะของอินเดีย ซึ่งมีการประกอบพิธี ๓ อย่าง คือ การอภิเษกหรืออินทราภิเษก การกระทำสัตย์ และการถวายราชสมบัติ การพระราชพิธีสูยะจะประกอบขึ้นในพระราชมณเฑียร หรือท้องพระโรงซึ่งตรงกลางห้องตั้งราชสีหาสน์ คือพระเก้าอี้ที่ประทับซึ่งทำด้วยไม้มีพนัก ที่วางพระกร จำหลักหัวราชสีห์ทั้ง ๒ ข้าง หรือที่ขาเก้าอี้สลักรูปราชสีห์นั่งชันเข่า

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ เป็นศาลที่ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างของภาคประชาชน โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมกับคณะพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ ด้วยความเคารพรักและศรัทธาที่มีต่อพระองค์ท่าน เนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบของวัดอรุณราชวรารามเคยเป็นพื้นที่ของพระราชวังของพระองค์ท่าน 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภาพประวัติศาสตร์ชุดนี้ เป็นภาพเมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีฉลองวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ครบ ๒๐๐ ปี และทรงทำพิธียกพระมหามงกุฎขึ้นประดิษฐานบนยอดพระปรางค์ ณ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ในวันนั้นถือเป็นวันที่ก่อกำเหนิดของประวัติศาสตร์ชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งของพวกเราชาวฝั่งธนบุรี เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่พวกเราคณะลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้ เป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนคร เสด็จพระราชดำเนินเข้ากราบพระประธานในพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2468

Read more