ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภายในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ บริเวณผนังด้านหน้าทางเข้าพระอุโบสถน้อย เป็นที่ประดิษฐานพระแท่นบรรทมอันศักดิ์สิทธิ์ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหาราชผู้อยู่ในด้วยใจของพวกเราชาวไทยทุกๆคน

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภายในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ ผู้เป็นพระมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชให้พวกเราชาวไทยได้พ้นจากความเป็นทาสของพม่ารามัญ เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาแตก ครั้งที่ ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๓๑๐

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภายในพระอุโบสถน้อยวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ มีฐานชุกชีโบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีศิลปะการสร้างต่างกันจำนวนถึง ๒๙ องค์ เป็นพระพุทธรูปปางนั่งบ้าง ปางยืนบ้าง องค์พระประธานในพระอุโบสถน้อยหลังนี้ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณ ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระปรางค์ ด้านเหนือซุ้มประตูพระเกี้ยว เป็นพระอุโบสถดั้งเดิมของวัดอรุณราชวรารามที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา คู่กับพระปรางค์องค์เดิม มีลักษณะเป็นรูปทรงเตี้ย มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ประตูซุ้มยอดมงกุฎ เป็นประตูสำคัญด้านหน้าที่จะเข้าสู่บริเวณพระอุโบสถ อยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางพระระเบียงพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เป็นประตูจตุรมุข หลังคา ๓ ชั้น เฉลียงรอบมียอดเป็นทรงมงกุฎประดับด้วยกระเบื้องถ้วยสลับสี

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ยักษ์วัดแจ้ง หรือ ยักษ์ยืนวัดอรุณ เป็นประติมากรรมโบราณอันล้ำค่าของวัดอรุณราชวราราม ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีด้วยกัน ๒ ตน มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก ลักษณะเป็นรูปยักษ์ยืน มือทั้งสองกุมกระบอง อยู่บนแท่นสูงประมาณ ๓ วา

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

สันนิษฐานกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่หลบภัยจากพม่า เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาแตก ครั้งที่ ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๓๑๐ แล้วนำหลบซ่อนล่องเรื่อมาเมื่อคราวตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาภายหลังเมื่อปูนที่พอกองค์พระเกิดกะเทาะแตกออก จึงพบปรากฏเป็นองค์พระพุทธรูปสำริดโบราณ ศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระอรุณหรือพระแจ้ง เป็นพระพุทธรูปโบราณปรางมารวิชัยที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของวัดอรุณราชวรารามอีกองค์หนึ่ง องค์หลวงพ่ออรุณ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี บริเวณด้านหน้าของ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ประดิษฐานเป็นองค์พระประธานอยู่บนแท่นไพทีเหนือฐานชุกชีขนาดใหญ่ในพระวิหารของวัดอรุณราชวราราม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง ๖ ศอก หล่อด้วยทองแดงปิดทองทั้งองค์ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

มาร่วมกันแสดงโดยผ่านการคัดกรองโรคอย่างปลอดภัย เพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่าน เพื่อเชิดชูและระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ที่ทรงเสียสละแรงกายแรงใจ ต่อสู้ขับไล่ข้าศึกศัตรู กอบกู้เอกราชจากพม่ารามัญทำให้พวกเราชาวไทยได้มีแผ่นดินอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

Read more