ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระวิหารวัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานที่มีความสวยสดงดงาม และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของวัดอรุณราชวรารามอีกสถานที่หนึ่ง ตั้งอยู่ระหว่างมณฑปพระพุทธบาทจำลองกับหมู่กุฏิสงฆ์คณะ ๑ เป็นพระวิหารยกพื้นสูง เช่นเดียวกับพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระประธานในพระอุโบสถของวัดอรุณราชวราราม มีพระนามว่า “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของวัดอรุณราชวรารามอีกองค์หนึ่ง ซึ่งมีการหล่อขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศนภาลัย รัชกาลที่๒

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

บริเวณภายในของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนั้น ถือเป็นโบราณสถานสำคัญที่มีปฏิมากรรมโบราณอยู่มากมาย มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังโบราณทั้ง ๔ ด้าน เป็นฝีมือการเขียนของช่างในสกุลช่างหลวงยุคเก่า ที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ด้วยความห่วงใยและเป็นการอำนวยความสดวกแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ใจบุญ ที่พลาดโอกาสเดินทางมาร่วมงานพิธีสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ของวัดอรุณราชวรารามในปีนี้ พลาดโอกาศเดินทางมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระระเบียงคตของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวรารามอีกสถานที่หนึ่ง กล่าวคือ พระอุโบสถของวัดอรุณราชวรารามนั้น ไม่มีกำแพงแก้วเหมือนวัดอื่นๆ แต่ได้สร้างเป็นพระระเบียงหรือพระวิหารคดขึ้นมาแทนกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

บริเวณโดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามยังมีโบราณวัตถุสำคัญ เป็นรูปช้างหล่อโลหะสำริดโบราณมีอยู่ด้วยกัน ๘ ตัว ขนาดความสูงราว ๑ เมตรเศษ ตั้งอยู่บนแท่นตรงบริเวณประตูทางเข้าออกพระอุโบสถ ช้างทุกตัวจะหันหน้าเข้าหาพระอุโบสถ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ซุ้มและใบเสมา โดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม บริเวณโดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนั้น  มีซุ้มและใบเสมาโบราณ เป็นใบเสมาที่สร้างจากหินสลักมีลวดลายที่สวยสดงดงาม ลักษณะเป็นใบเสมาคู่ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

2.3 สีน้ำเงิน เป็นหมุดที่ปักไว้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าชมความงดงามของบริเวณภายในโบราณสถานของวัดอรุณ ซึ่งในส่วนของหมุดสีน้ำเงินนี้ จะมีคลิปวีดีโออยู่หลายคลิปตามจุดที่มีโบราณสถานสำคัญประดิษฐานอยู่

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สำคัญ ของวัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระอาราม เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

องค์พระปรางค์มีความสูง ๑ เส้น ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๑ นิ้ว หรือ ๖๖ เมตร ๗๗.๐๘๓ เซนติเมตร ฐานกลมวัดโดยรอบได้ ๕ เส้น ๑๗ วา หรือ ๒๓๔ เมตร พระปรางค์วัดอรุณฯมีความสวยงามวิจิตรพิสดาร ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อเรื่องคติจักรวาล โดยมีพระปรางค์องค์ประธานตรงกลางแทนเขาพระสุเมรุอันเป็นที่สถิตของพระอินทร์

Read more