ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

สันนิษฐานกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่หลบภัยจากพม่า เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาแตก ครั้งที่ ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๓๑๐ แล้วนำหลบซ่อนล่องเรื่อมาเมื่อคราวตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาภายหลังเมื่อปูนที่พอกองค์พระเกิดกะเทาะแตกออก จึงพบปรากฏเป็นองค์พระพุทธรูปสำริดโบราณ ศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระอรุณหรือพระแจ้ง เป็นพระพุทธรูปโบราณปรางมารวิชัยที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของวัดอรุณราชวรารามอีกองค์หนึ่ง องค์หลวงพ่ออรุณ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี บริเวณด้านหน้าของ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร เป็นพระพุทธรูปสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ประดิษฐานเป็นองค์พระประธานอยู่บนแท่นไพทีเหนือฐานชุกชีขนาดใหญ่ในพระวิหารของวัดอรุณราชวราราม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง ๖ ศอก หล่อด้วยทองแดงปิดทองทั้งองค์ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

มาร่วมกันแสดงโดยผ่านการคัดกรองโรคอย่างปลอดภัย เพื่อเทิดพระเกียรติในพระองค์ท่าน เพื่อเชิดชูและระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ที่ทรงเสียสละแรงกายแรงใจ ต่อสู้ขับไล่ข้าศึกศัตรู กอบกู้เอกราชจากพม่ารามัญทำให้พวกเราชาวไทยได้มีแผ่นดินอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระวิหารวัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานที่มีความสวยสดงดงาม และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของวัดอรุณราชวรารามอีกสถานที่หนึ่ง ตั้งอยู่ระหว่างมณฑปพระพุทธบาทจำลองกับหมู่กุฏิสงฆ์คณะ ๑ เป็นพระวิหารยกพื้นสูง เช่นเดียวกับพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระประธานในพระอุโบสถของวัดอรุณราชวราราม มีพระนามว่า “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของวัดอรุณราชวรารามอีกองค์หนึ่ง ซึ่งมีการหล่อขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศนภาลัย รัชกาลที่๒

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

บริเวณภายในของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนั้น ถือเป็นโบราณสถานสำคัญที่มีปฏิมากรรมโบราณอยู่มากมาย มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังโบราณทั้ง ๔ ด้าน เป็นฝีมือการเขียนของช่างในสกุลช่างหลวงยุคเก่า ที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ด้วยความห่วงใยและเป็นการอำนวยความสดวกแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ใจบุญ ที่พลาดโอกาสเดินทางมาร่วมงานพิธีสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ของวัดอรุณราชวรารามในปีนี้ พลาดโอกาศเดินทางมาเที่ยวชมความสวยสดงดงามของโบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระระเบียงคตของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวรารามอีกสถานที่หนึ่ง กล่าวคือ พระอุโบสถของวัดอรุณราชวรารามนั้น ไม่มีกำแพงแก้วเหมือนวัดอื่นๆ แต่ได้สร้างเป็นพระระเบียงหรือพระวิหารคดขึ้นมาแทนกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

บริเวณโดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามยังมีโบราณวัตถุสำคัญ เป็นรูปช้างหล่อโลหะสำริดโบราณมีอยู่ด้วยกัน ๘ ตัว ขนาดความสูงราว ๑ เมตรเศษ ตั้งอยู่บนแท่นตรงบริเวณประตูทางเข้าออกพระอุโบสถ ช้างทุกตัวจะหันหน้าเข้าหาพระอุโบสถ 

Read more