ข่าวเสน่ห์แห่งมนต์ขลังความงดงามของพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามจากอดีตเมื่อกว่า 100 ปี จวบจนถึงยุคปัจจุบัน(มีคลิป) - kachon.com

เสน่ห์แห่งมนต์ขลังความงดงามของพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามจากอดีตเมื่อกว่า 100 ปี จวบจนถึงยุคปัจจุบัน(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

เสน่ห์แห่งมนต์ขลังความงดงามของพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามจากอดีตเมื่อกว่า 100 ปี จวบจนถึงยุคปัจจุบัน(มีคลิป)

องค์พระปรางค์ของวัดอรุณราชวราราม นับเป็นโบราณสถานสำคัญของประเทศไทย ที่มีอายุการสร้างยาวนานมากว่า 200 ปี สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดทางด้านทิศใต้หลังโบสถ์น้อยและวิหารน้อยริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นปูชนียสถานสำคัญที่สร้างขึ้นพร้อมกับโบสถ์น้อยและวิหารน้อย

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

องค์พระปรางค์มีความสูง ๑ เส้น ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๑ นิ้ว หรือ ๖๖ เมตร ๗๗.๐๘๓ เซนติเมตร ฐานกลมวัดโดยรอบได้ ๕ เส้น ๑๗ วา หรือ ๒๓๔ เมตร พระปรางค์วัดอรุณฯมีความสวยงามวิจิตรพิสดาร ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อเรื่องคติจักรวาล โดยมีพระปรางค์องค์ประธานตรงกลางแทนเขาพระสุเมรุอันเป็นที่สถิตของพระอินทร์ และรายล้อมด้วยปรางค์ทิศ แทนทวีปทั้ง 4 

และมหาสมุทรที่กั้นระหว่างแต่ละทวีป หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการแทนธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ช่วยหนุนโลกธาตุนี้ให้ดำเนินไปตามวิถี ซึ่งตามความเชื่อโบราณว่าผู้ใดที่ได้เข้ามาสักการะบูชาองค์พระปรางค์นี้ จะได้รับพลังงานแห่งธาตุทั้ง ๔ มาเกื้อหนุนดวงชะตา เพิ่มพลังงานให้แก่ดวงชะตา และยังเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต 

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ กรรมการ ศ.ต.ภ. เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้องค์พระปรางค์ของวัดอรุณราชวราราม เป็นพระมหาธาตุประจำพระมหานคร

พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงเมตตาสั่งการให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(พระมหาชุมพร นิติสาโร) ด็อกเตอร์ เลขาเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการวัดอรุณราชวราราม ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามพร้อมคณะกรรมการสงฆ์

ประสานกรมศิลปากรเพื่อร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระปรางค์วัดอรุณและโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ทั่วทั้งพระอาราม เพื่อให้มีความสวยสดงดงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสมเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่ทำให้ชาวต่างชาติทั่วทั้งโลกได้รู้จักประเทศไทย

The charm of magic, the beauty of the Prang of Wat Arun Ratchawararam from the past over 100 years until the present (with clips)

The prang of Wat Arun Ratchawararam It is an important ancient site of Thailand. That has been built for more than 200 years, built in the Ayutthaya period. It is located in front of the temple on the south side behind the Noi Chapel and Viharn Noi by the Chao Phraya River. It is an important sanctuary built along with the chapel and the little viharn.

The pagoda has a height of 1 line, 13 wa, 1 cubit, 1 creep, 1 inch or 66 meters, 77.083 centimeters, with a circular base measuring around 5 lines, 17 wa or 234 meters. The prang of Wat Arun is wonderfully beautiful. which was created according to the belief of the universe with the main pagoda in the middle instead of Mount Phra Sumeru, which is the dwelling place of Indra and surrounded by swaying prangs representing all 4 continents

and the ocean that separates each continent In other words, it represents the four elements, namely earth, water, wind, and fire, helping to support this world to follow its path. which according to the ancient belief that anyone who has come to worship this prang will receive the energy of the 4 elements to support the destiny increase the energy of the destiny and also add auspiciousness to life

His Majesty the King Brahma Watcharamethi Member of the Supreme Sangha Council, Dean of Region 9 Committee, Provincial Police Commissioner, Abbot of Wat Arun Ratchawararam He inherited the royal wishes of His Majesty King Buddhalertla Nabhalai, King Rama 2, who wished for the prang of Wat Arun Ratchawararam. It is the Phra Mahathat of Phra Maha Nakhon.

His Majesty's grace, Luang Pho therefore has mercy on giving orders. Phra Khru Lad Dilokwat (Phra Maha Chumphon Nitisaro), Dr. Secretary of the Dean Region 9, Assistant Abbot and Secretary of Wat Arun Ratchawararam Phrakhru Winaithorn Chiradet Chirateecho, Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam and the Sangha Committee

Coordinate with the Fine Arts Department to jointly renovate Phra Prang of Wat Arun and important ancient sites of Wat Arun Ratchawararam royal palace throughout the monastery In order to be beautiful as an eco-tourism attraction And Som is an important tourism symbol. that makes foreigners around the world know Thailand

魔法的魅力,從過去 100 多年到現在的鄭王廟 Prang 的美麗(帶剪輯)

鄭王廟 Ratchawararam 的 prang它是泰國重要的古遺址。那已經建了200多年,建於大城府時期。它位於湄南河旁的 Noi Chapel 和 Viharn Noi 後面的南側寺廟前。它是與小教堂和小維哈恩一起建造的重要聖地。

寶塔高1線13瓦1肘1爬行1英寸或66米77.083厘米,圓形底座約5線17瓦或234米。鄭王廟的prang非常漂亮.是按照宇宙的信念創造的主塔在中間而不是帕須彌山,這是因陀羅的居所並被代表所有 4 個大陸的搖擺的 prangs 包圍

以及分隔各大洲的海洋也就是說,它代表了地、水、風、火四種元素,幫助支持這個世界走上它的道路。根據古老的信仰,任何來崇拜這個龐然大物的人將獲得四種元素的能量來支持命運增加命運的能量也為生活增添吉祥

國王陛下梵天守望者最高僧伽委員會成員,第九區委員會主任,省警察局長,鄭王廟住持他繼承了拉瑪 2 國王佛陀列拉·納巴萊國王陛下的王室願望,他希望拉差瓦蘭寺的威嚴。它是Phra Maha Nakhon的Phra Mahathat。

因此,鑾麾陛下仁慈地發號施令。 Phra Khru Lad Dilokwat (Phra Maha Chumphon Nitisaro),Dean Region 9 博士,助理住持和鄭王廟秘書Phrakhru Winaithorn Chiradet Chirateecho,鄭王廟和僧伽委員會的助理住持

與美術系協調,共同翻新鄭王廟的帕普朗和鄭王廟 Ratchawararam 的重要古遺址皇宮整個修道院為了作為生態旅遊景點而美麗而Som是一個重要的旅游標志。讓世界各地的外國人了解泰國

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด