ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีพระราชรัชมุนี เป็นเจ้าอาวาส วัดสวนดอกสร้างขึ้นในภายในเวียงสวนดอก ซึ่งเป็นเขตพระราชอุทยานในสมัยราชวงศ์มังราย โดยในปี พ.ศ. 1914

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

จุดเด่นของวัดนี้คือ พระปรางค์องค์ใหญ่ วัดโดยรอบ ๖๗ เมตร ส่วนสูงถึงยอดนภศูล ๔๒.๗๕ เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ๔ องค์ หันพระพักตร์ไป ๔ ทิศ ขนาบด้วยพระปรางค์เล็กอีก ๒ องค์ วัดโดยรอบองค์ละ ๓๐ เมตร สูง ๒๒.๘๐ เมตร องค์ด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพระโพธิสัตว์พระศรีอารย์ องค์ทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองบนแผ่นศิลา ๔ รอย เป็นของโบราณไม่ปรากฏที่มา

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภาพตุ๊กตาศิลาจีน หรือตุ๊กตาศิลาฝรั่ง รูปร่างแปลกตาหลากหลายแบบ หรือที่เรียกกันติดปากว่า อับเฉา ตุ๊กตาหินที่มีรูปร่างสูงใหญ่ แต่งกายสวยงามเต็มยศอย่างขุนนางจีน มีทั้งฝ่ายบู๊ มือถืออาวุธ หน้าตาดุดันใส่เสื้อเกราะ ไปจนถึงฝ่ายบุ๋น หน้าตาอมยิ้ม สวมหมวกทรงสูงแบบนักปราชญ์ มือถือหนังสือเป็นนักปกครอง นักวางแผนแห่งราชสำนัก ซึ่งอับเฉาชนิดนี้เรียกว่า “ลั่นถัน” ตุ๊กตาจีน

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

เด็กชายกับตุ๊กตาจีน ในบริเวณพระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ภาพ ปี พศ.๒๔๖๐  Cr.หนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

บนหลังคามีนกแร้งเกาะอยู่จำนวนมาก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พ.ศ. 2363 เกิดโรคห่า (อหิวาตกโรค) ระบาดอย่างหนัก ในกรุงเทพมหานคร ขณะนั้น ยังไม่มีวิธีรักษา และรู้จักการป้องกัน 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภูเขาทอง วัดสระเกศ ถ่ายภาพสมัยรัชกาลที่ ๕ ในภาพจะเห็นเสาสัญญาณธงที่นายพันเอก เจ้าหมื่นไวยวรนารถ (เจิม แสง ชูโต) ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติติดตั้ง สำหรับใช้ในราชการทหาร ปรากฎอยู่ด้านบนด้วย

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง เป็นโบราณสถานที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นพระปั้นปิดทอง ปางมารวิชัย หน้าตักว้าง ๔ ศอก ฝีมือปั้นสันนิษฐานว่าเป็นยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระพุทธรูปที่คู่กับบรมบรรพต (ภูเขาทอง) มาแต่ต้น เล่ากันมาว่าสร้างไว้ให้พุทธบริษัททั่วไปที่ไม่สามารถขึ้นไปบูชาบนองค์บรมบรรพต ได้บูชาที่พระพุทธรูปองค์นี้

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร (พระนคร) | Bangkok ถ่ายเมื่อปี ค.ศ. 1914 (พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๕๗)

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

วัดเทพธิดารามวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ หรือ พระเจ้าลูกเธอ พระองศ์เจ้าวิลาส พระราชธิดาองค์ใหญ่ใน รัชกาลที่ 3 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2379 เสร็จในปี พ.ศ. 2382

Read more