ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน ฐิติญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๑ ท่านคือพระเถระที่มีความสำคัญกับวัดอรุณเป็นอย่างยิ่ง สมัยเมื่อครั้งที่ท่านดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดอรุณอยู่นั้น ท่านยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๐๘ ท่านได้สร้างชื่อเสียงและทํานุบํารุงวัดอรุณราชวรารามจนมีความเจริญอย่างสูงสุด

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

วันนี้เมื่อ ๒๕๐ ปีที่ผ่านมา คือวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ขึ้นเป็นราชธานี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๓๑๓ วันนี้ในอดีตเป็นวันที่พระองค์ท่านได้ล่องเรือถึงหน้าวัดอรุณเมื่อรุ่งสาง เป็นศุภนิมิตมงคลยิ่ง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

เป็นภาพถ่ายซีเปียโบราณ ถ่ายในสมัยรัชกาลที่ ๕ ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฤทธิ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๘ และภาพถ่ายโบราณของ พระธรรมเจดีย์(อุ่ม ธมฺมธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๙ ซึ่งทั้งสองภาพที่ค้นพบใหม่นี้ เป็นภาพเก่าทันในยุคของแต่ละท่าน เป็นภาพถ่ายเก่าที่ทรงคุณค่าและยังไม่เคยมีใครเคยพบเห็นมาก่อน

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับคณะครูและนักเรียนสำนักเรียนวัดอรุณราชวรารามได้ร่วมกันค้นพบภาพอันทรงคุณค่าอีกหนึ่งชุด เป็นภาพของพระนวกะที่เคยบวชเรียนที่วัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๔ - พ.ศ.๒๕๐๘ จำนวนรวม ๑๐ ภาพ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

นับเป็นด้วยบารมีของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามโดยแท้ ที่ท่านมุ่งมั่นทุ่มเทจะพัฒนาวัดอรุณราชวรารามให้มีความเจริญรุ่งเรื่อง มุ่งมั่นที่จะรวบรวมประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรารามให้ถูกต้อง ไว้ให้ลูกหลานในรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

วัดราชคฤห์มีพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้อัญเชิญมาจากกรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย เมื่อครั้งกรุงธนบุรี สิ่งสำคัญในวัดแห่งนี้อีกหนึ่งอย่างคือ พระเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของท่านพระยาพิชัยดาบหัก หลังจากที่ท่านพระยาพิชัยดาบหักได้ขอตายตามนาย คือองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งเปลี่ยนแผ่นดิน

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

มีประเพณีความเชื่อประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องชุมชนชาววัดอรุณเป็นที่แรก ซึ่งคติความเชื่อนี้เริ่มขึ้นที่โบสถ์น้อยวัดอรุณราชวราราม นั่นคือประเพณีการยกดาบอธิษฐานจิตขอพรจากองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ความพิเศษขององค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุนชาววัดอรุณในความรู้สึกของผม อยู่ที่ความรู้สึกถึงความใกล้ชิดระหว่างพระองค์ท่านกับลูกหลานประชาชนที่เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านประดุจบิดากับบุตร มีความรักใกล้ชิดผูกพันกันเช่นนั้น

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกลงแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงนำทัพกอบกู้เอกราชกลับคืนมาจากพม่ารามัญสำเร็จแล้ว พระองค์ทรงพิจารณาชัยภูมิบริเวณรอบป้อมวิไชยประสิทธิ์ กรุงธนบุรี เห็นสมควรที่สร้างเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ โดยใช้บริเวณวัดอรุณราชวรารามและเนื้อที่พระราชวังเดิม(กองทัพเรือ) เป็นพระราชวังของพระองค์ท่าน 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

เมืองพระตะบอง เป็นหัวเมืองสำคัญของกัมพูชา เพราะเป็นหัวเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ด้วยเหตุที่มีพื้นที่ติดทะเลสาบ และมีแม่น้ำสังแกไหลผ่าน ทำให้ดินแดนบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก จนมีคำกล่าวกันในหมู่ชาวกัมพูชาว่าเมืองพระตะบองเพียงเมืองเดียวสามารถปลูกข้าวเลี้ยงประเทศกัมพูชาได้ทั้งประเทศ

Read more