ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ซึ่งในวันนี้ทางทีมงานหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ในนามของลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ ขอร่วมสนองเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอภาพเก่าแก่โบราณอันทรงคุณค่าของในอดีตของวัดอรุณราชวราราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

บรรยากาศของภาพ อบอวลไปด้วยเสน่ห์แห่งมนต์ขลัง เป็นภาพเก่าคลาสสิกที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี ภายในภาพนี้เรายังได้เห็นบริเวณท่าน้ำวัดอรุณเดิม ได้เห็นบริเวณศาลาการเปรียญหลังเก่า และยังได้เห็นบริเวณหลังวัดอรุณที่ยังเป็นทุ่งนาไร้ผู้คนอาศัย ถือเป็นภาพเก่าอันทรงคุณค่าที่ทางวัดจะได้นำไปไว้เป็นข้อมูลในการทำประวัติวัดอรุณราชวรารามฉบับสมบูรณ์ต่อไป

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

บัดนี้เป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม ได้สนองเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรมวัชรเมธี โดยได้ติดตามค้นพบภาพต้นฉบับสำคัญของ ท่านพระครูอรุณธรรมธาดา(เวศ) พ.ศ.๒๔๑๔-๒๔๙๙ อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ซึ่งถือเป็นภาพสำคัญอีกภาพหนึ่ง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประดิษฐานอยู่ในบริเวณสวนหย่อมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระปรางค์ ผินพระพักตร์สู่แม่น้ำเจ้าพระยา พระบรมรูปหล่อด้วยโลหะสำริด ขนาดความสูงจากพระเศียรถึงพระบาท ๑๘๗ เซนติเมตร ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงกระบี่เศียรนาค ฉลองพระบาทเชิงงอน ประทับยืนอยู่บนแท่นฐานหินอ่อนสีขาว ๓ ชั้น สูงจากพื้นดินประมาณ ๓.๒๐ เมตร

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ก่อตั้งเมื่อ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 จากการร่วมแรงร่วมใจของคณะลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปปัจจุบัน และกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดยคุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์)

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

อนุสาวรีย์พระธรรมเจดีย์ (อุ่ม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม องค์ที่ ๙ เป็นโบราณสถานสำคัญ ของวัดอรุณราชวรารามอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของภูเขาจำลอง บริเวณศาลาเก๋งจีน ๓ หลัง ทางด้านหน้าวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในรั้วอนุสาวรีย์สำคัญของวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ จะมีโกศหินทรายโบราณสีเขียวแบบจีน ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุบรรจุอัฐิของพระธรรมเจดีย์(อุ่ม) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม องค์ที่ ๙

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ภูเขาจำลองวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือหลังศาลาท่าน้ำรูปเก๋งจีน ๓ หลัง บริเวณท่าน้ำหน้าวัดอรุณราชวราราม ตามประวัติกล่าวกันว่า เดิมทีเป็นภูเขาจำลองที่โปรดให้สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ เป็นอีกหนึ่งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดขึ้นจากพี่น้องชุมชนชาววัดอรุณร่วมใจศรัทธาในสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงกอบกู้เอกราชให้แก่แผ่นดินไทย ทรงขับไล่ข้าศึกศัตรูออกจากแผ่นดินไทยแล้วตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

อธิฐานจิตขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันศักดิ์สิทธิ์ ช่วยดลบันดาลให้คณะลูกหลานผู้ศรัทธาในพระองค์ท่าน และลูกหลานคนไทยทุกคนมีความสุขความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัย จะทำกิจสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ศาลาเก๋งจีนโบราณ ท่าน้ำวัดอรุณราชวราราม เป็นประติมากรรมโบราณที่มีอายุมากกว่าร้อยปี ที่โปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นทั้งหมด ๖ หลัง เรียงรายอยู่บริเวณท่าน้ำของวัดอรุณราชวราราม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

Read more