ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ความพิเศษขององค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุนชาววัดอรุณในความรู้สึกของผม อยู่ที่ความรู้สึกถึงความใกล้ชิดระหว่างพระองค์ท่านกับลูกหลานประชาชนที่เคารพรักและศรัทธาในพระองค์ท่านประดุจบิดากับบุตร มีความรักใกล้ชิดผูกพันกันเช่นนั้น

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกลงแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงนำทัพกอบกู้เอกราชกลับคืนมาจากพม่ารามัญสำเร็จแล้ว พระองค์ทรงพิจารณาชัยภูมิบริเวณรอบป้อมวิไชยประสิทธิ์ กรุงธนบุรี เห็นสมควรที่สร้างเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ โดยใช้บริเวณวัดอรุณราชวรารามและเนื้อที่พระราชวังเดิม(กองทัพเรือ) เป็นพระราชวังของพระองค์ท่าน 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

เมืองพระตะบอง เป็นหัวเมืองสำคัญของกัมพูชา เพราะเป็นหัวเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ด้วยเหตุที่มีพื้นที่ติดทะเลสาบ และมีแม่น้ำสังแกไหลผ่าน ทำให้ดินแดนบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก จนมีคำกล่าวกันในหมู่ชาวกัมพูชาว่าเมืองพระตะบองเพียงเมืองเดียวสามารถปลูกข้าวเลี้ยงประเทศกัมพูชาได้ทั้งประเทศ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

คนกรุงเทพฯ ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ รู้จักเมืองเชียงใหม่และเมืองอื่นๆ ในล้านนา นามลาวพุงดำบ้าง ลาวเฉียงบ้าง นอกจากรู้ด้วยตนเองแล้วยังรู้ผ่านวรรณคดีและการแสดง เช่น พระลอ, ขุนช้างขุนแผน, สาวเครือฟ้า ฯลฯเมืองเชียงใหม่อยู่ในฐานะเมืองประเทศราชของกรุงสยาม ที่มีพรมแดนทางตะวันตกติดกับพม่า สืบมาจนราวหลัง พ.ศ. 2400

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชุมชนชาววัดอรุณ เป็นอีกหนึ่งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดขึ้นจากพี่น้องชุมชนชาววัดอรุณร่วมใจศรัทธาในสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงกอบกู้เอกราชให้แก่แผ่นดินไทย ทรงขับไล่ข้าศึกศัตรูออกจากแผ่นดินไทยแล้วตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 กองทัพเมืองนครราชสีมาถูกเกณฑ์ให้มารักษากรุง แต่มีเหตุให้ยกหนีกลับเมืองเสียก่อนเลยไม่ได้รบกับพม่า ครั้งนั้นกรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งเป็นโทษต้องเนรเทศไปอยู่ลังกาก่อนแล้วหนีมาอยู่เมืองจันทบุรี ได้ชักชวนพวกชาวเมืองชายทะเลทางตะวันออกยกเป็นกองทัพมาหวังจะรบพม่าเพื่อแก้ไขกรุงศรีอยุธยา

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระเจดีย์มุเตาสร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ปลายกรุงศรีอยุธยา อายุราว 300 ปี ภายในบรรจุพระธาตุเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายมอญ เดิมเป็นเจดีย์ที่สร้างตั้งตรง ต่อมาน้ำเซาะตลิ่งพัง จึงทำให้เจดีย์ทรุดตัวและเอียงลงเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2434

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเริ่มสร้างกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2325 นั้น ได้ทรงสร้างวังพระราชทานเจ้านายพระองค์ชายซึ่งเจริญพระชันษาสมควรจะเสด็จอยู่วังต่างหาก 8 วัง ตั้งอยู่ทั้งสองฟากแม่น้ำ รวมทั้งพระราชวังหลวงและพระราชวังบวรสถานมงคลด้วยเป็น 10 วัง 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ปี พ.ศ. 2303 พระวอ และพระตา ผู้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ในราชสำนักเวียงจันทน์ มีความขัดแย้งกับพระเจ้าสิริบุญสาร ด้วยสาเหตุไม่แจ้งชัด ได้พาเอาไพร่พลกองครัวญาติพี่น้อง อพยพหนีจากเวียงจันทน์ไปตั้งเมืองอยู่ที่หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นเมืองที่เจ้าปางคำมาสร้างไว้ ชื่อเมืองว่า เมืองจำปานครแขวงกาบแก้วบัวบาน

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรําคาญพระราชหฤทัย ทรงพระราชดําริว่าราชธานีอยู่ที่กรุงเทพฯ ใกล้ทะเลนัก ถ้าหากเกิดสงครามกับต่างประเทศ ข้าศึกอาจจะเอาเรือกําปันรบขึ้นมาถึงราชธานีได้ จึงโปรดให้ตั้ง “เมืองลพบุรี” เมืองที่พระองค์ทรงสนพระทัยตั้งแต่ขึ้นครองราชย์ เป็น “ราชธานีสํารอง”ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น  เป็นช่วงเวลาที่มีการติดต่อกับชาติตะวันตก

Read more