ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

2.3 สีน้ำเงิน เป็นหมุดที่ปักไว้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าชมความงดงามของบริเวณภายในโบราณสถานของวัดอรุณ ซึ่งในส่วนของหมุดสีน้ำเงินนี้ จะมีคลิปวีดีโออยู่หลายคลิปตามจุดที่มีโบราณสถานสำคัญประดิษฐานอยู่

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สำคัญ ของวัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระอาราม เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ 

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

องค์พระปรางค์มีความสูง ๑ เส้น ๑๓ วา ๑ ศอก ๑ คืบ ๑ นิ้ว หรือ ๖๖ เมตร ๗๗.๐๘๓ เซนติเมตร ฐานกลมวัดโดยรอบได้ ๕ เส้น ๑๗ วา หรือ ๒๓๔ เมตร พระปรางค์วัดอรุณฯมีความสวยงามวิจิตรพิสดาร ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามความเชื่อเรื่องคติจักรวาล โดยมีพระปรางค์องค์ประธานตรงกลางแทนเขาพระสุเมรุอันเป็นที่สถิตของพระอินทร์

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความสวยสดงดงาม มีความสมบูณร์สูงสุดในทุกๆด้าน มีความแข็งแรงคงทนเป็นหน้าตาของประเทศ ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะแวะมาเยี่ยมชมโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ทั้งนี้ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) มีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม จึงร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดอรุณราชวราราม ที่จะให้วัดและชาวบ้านมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยองค์รวมร่วมกัน

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

จวบจนมาในสมัยปัจจุบันทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความสวยสดงดงาม มีความสมบูณร์ในทุกๆด้าน มีความแข็งแรงคงทนเป็นหน้าตาของประเทศ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาสนับสนุนในทุกๆด้านของการถ่ายทำครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ โดยการประสานงานของคณะสงฆ์สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณร

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดอรุณราชวราราม เพื่อการการบูรณปฏิสังขรณ์ การอนุรักษ์ และการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามทั้งพระอาราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน ฐิติญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๑ ท่านคือพระเถระที่มีความสำคัญกับวัดอรุณเป็นอย่างยิ่ง สมัยเมื่อครั้งที่ท่านดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดอรุณอยู่นั้น ท่านยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๐๘ ท่านได้สร้างชื่อเสียงและทํานุบํารุงวัดอรุณราชวรารามจนมีความเจริญอย่างสูงสุด

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

วันนี้เมื่อ ๒๕๐ ปีที่ผ่านมา คือวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ขึ้นเป็นราชธานี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๓๑๓ วันนี้ในอดีตเป็นวันที่พระองค์ท่านได้ล่องเรือถึงหน้าวัดอรุณเมื่อรุ่งสาง เป็นศุภนิมิตมงคลยิ่ง

Read more