ประวัติวัดและพระพุทธรูป - kachon.com

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความสวยสดงดงาม มีความสมบูณร์สูงสุดในทุกๆด้าน มีความแข็งแรงคงทนเป็นหน้าตาของประเทศ ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะแวะมาเยี่ยมชมโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ทั้งนี้ พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท) มีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม จึงร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดอรุณราชวราราม ที่จะให้วัดและชาวบ้านมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยองค์รวมร่วมกัน

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

จวบจนมาในสมัยปัจจุบันทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความสวยสดงดงาม มีความสมบูณร์ในทุกๆด้าน มีความแข็งแรงคงทนเป็นหน้าตาของประเทศ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เมตตาสนับสนุนในทุกๆด้านของการถ่ายทำครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ โดยการประสานงานของคณะสงฆ์สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณร

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดอรุณราชวราราม เพื่อการการบูรณปฏิสังขรณ์ การอนุรักษ์ และการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามทั้งพระอาราม

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

สมเด็จพระพุฒาจารย์(วน ฐิติญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๑๑ ท่านคือพระเถระที่มีความสำคัญกับวัดอรุณเป็นอย่างยิ่ง สมัยเมื่อครั้งที่ท่านดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดอรุณอยู่นั้น ท่านยังเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๐๘ ท่านได้สร้างชื่อเสียงและทํานุบํารุงวัดอรุณราชวรารามจนมีความเจริญอย่างสูงสุด

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

วันนี้เมื่อ ๒๕๐ ปีที่ผ่านมา คือวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ขึ้นเป็นราชธานี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๓๑๓ วันนี้ในอดีตเป็นวันที่พระองค์ท่านได้ล่องเรือถึงหน้าวัดอรุณเมื่อรุ่งสาง เป็นศุภนิมิตมงคลยิ่ง

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

เป็นภาพถ่ายซีเปียโบราณ ถ่ายในสมัยรัชกาลที่ ๕ ของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ฤทธิ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๘ และภาพถ่ายโบราณของ พระธรรมเจดีย์(อุ่ม ธมฺมธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รูปที่ ๙ ซึ่งทั้งสองภาพที่ค้นพบใหม่นี้ เป็นภาพเก่าทันในยุคของแต่ละท่าน เป็นภาพถ่ายเก่าที่ทรงคุณค่าและยังไม่เคยมีใครเคยพบเห็นมาก่อน

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับคณะครูและนักเรียนสำนักเรียนวัดอรุณราชวรารามได้ร่วมกันค้นพบภาพอันทรงคุณค่าอีกหนึ่งชุด เป็นภาพของพระนวกะที่เคยบวชเรียนที่วัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๔ - พ.ศ.๒๕๐๘ จำนวนรวม ๑๐ ภาพ

Read more

ประวัติวัดและพระพุทธรูป

นับเป็นด้วยบารมีของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามโดยแท้ ที่ท่านมุ่งมั่นทุ่มเทจะพัฒนาวัดอรุณราชวรารามให้มีความเจริญรุ่งเรื่อง มุ่งมั่นที่จะรวบรวมประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรารามให้ถูกต้อง ไว้ให้ลูกหลานในรุ่นต่อๆไปได้ศึกษาอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

Read more