ข่าวบทที่ 17 ประวัติความเป็นมาของศาลารูปนายเรืองวัดอรุณราชวราราม (มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 17 ประวัติความเป็นมาของศาลารูปนายเรืองวัดอรุณราชวราราม (มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 17 ประวัติความเป็นมาของศาลารูปนายเรืองวัดอรุณราชวราราม (มีคลิป)

ที่บริเวณศาลารูปนายเรืองของวัดอรุณราชวรารามนั้น มีรูปสลักหินโบราณของนายเรืองผู้เผาตนเองที่เป็นตำนานเล่าขานกันในอดีต นายเรืองผู้นี้เป็นผู้บูชาไฟต่างประทีปด้วยความปรารถนาที่ต้องการไปสู่พุทธภูมิ ศาลารูปนายเรืองของวัดอรุณราชวราราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ตั้งอยู่บริเวณกำแพงด้านนอกหน้าพระอุโบสถ ทางด้านทิศเหนือของประตูซุ้มยอดมงกุฎ ตามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ ฉบับพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๓๓ ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ 

นายเรืองกับสหาย ๒ คน คือ ขุนศรีกัณฐัศว์กรมม้า และนายทองรักต่างปรารถนาพุทธภูมิ พากันไปเสี่ยงดอกบัวอ่อน ณ พระอุโบสถวัดครุฑ ว่าถ้าใครจะสำเร็จแก่พระโพธิญาณแล้ว ขอดอกบัวผู้นั้นจงบาน ครั้นรุ่งขึ้นดอกบัวก็บานแต่ของนายเรือง 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ตั้งแต่นั้นนายเรืองก็มาอยู่ที่ศาลาการเปรียญเก่าวัดอรุณราชวราราม สมาทานอุโบสถศีลฟังเทศนา เอาน้ำมันชุบสาลีเป็นเชื้อพาดแขนทั้ง ๒ ข้าง จุดไฟบูชาต่างประทีปทุกวันจนถึงวันเผาตัว นายเรืองฟังเทศนาจบแล้ว ก็นุ่งห่มผ้าชุบน้ำมัน เดินออกมาหน้าศาลาการเปรียญ นั่งพับเพียบพนมมือ รักษาอารมณ์สงัดดีแล้วก็จุดไฟเผาตัว 

เมื่อเปลวไฟวูบขึ้นท่วมตัวนั้น นายเรืองก็ร้องว่าสำเร็จปรารถนาแล้ว ชาวซึ่งดูอยู่ขณะนั้นประมาณ ๕๐๐ ถึง ๖๐๐ คนเศษ บ้างก็ร้องสาธุการ เปลื้องผ้าห่มโยนบูชาเข้าไปในกองไฟ แม้แต่แขกภายนอกพระศาสนา ก็ถอดหมวกออกคำนับโยนเข้าไปในไฟด้วย ครั้นไฟโทรมแล้ว คนที่มีศรัทธาก็ช่วยกันยกศพใส่โลงไว้ในศาลาการเปรียญ สวดพระอภิธรรม ๓ คืน 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

แล้วพาศพไปเผาที่ทุ่งนาวัดหงส์ เมื่อเวลาเผาศพขณะไฟยังชุมอยู่นั้น ก็มีปลาในท้องนาประมาณ ๑๑ ถึง ๑๒ ตัว โดดขึ้นมาเข้าในกองไฟตายด้วย ครั้นไฟมอดลงแล้วเห็นอัฐินายเรืองมีสีเขียว สีขาว สีเหลือง สีขาบ ดูประหลาด ก็ชวนกันเก็บอัฐิใส่โกศดีบุกไว้ในศาลาการเปรียญเก่าวัดอรุณราชวราราม แห่งนี้นั่นเองครับ

Chapter 17 History of Nai Ruang's Pavilion, Wat Arun Temple (with clips)

At the pavilion of Nai Ruang Temple of Wat Arun There is an ancient stone sculpture of the self-burning Master Ruang that is legendary in the past. This master Ruang is a fire worshiper with a desire to go to Phutthaphum. Pavilion of Nai Ruang Temple of Wat Arun

Located on the outside wall in front of the Ubosot On the north side of the crown According to the royal chronicle of the Rattanakosin King Rama II issue of His Majesty Krom Phraya Damrongrachanupab Had said that In the year 2333, which coincides with the reign of King Buddha Yodfa Chulalok, Rama 1

Mr. Ruang and his 2 companions, Khun Sri Kan Samsuang, Department of Horses And Mr. Thongrak wished to Phutthaphum Take together to risk the young lotus flower at Phra Ubosot, Wat Krut That if anyone is going to succeed in the Bodhisattva May that lotus flower bloom The next morning the lotus flower bloomed, but Mr. Ruang's

Since then, Mr. Ruang has stayed at the old sermon hall, Wat Arun. Samathan Ubosot, the precepts, listening to sermons Dip the oil with wheat as leaven across both arms and set a fire to each lamp every day until the day of the burnt body. Mr. Ruang finished listening to the sermon. Clothed with oil Walked out in front of the sermon hall Squat with hands Maintain a good mood and set fire to himself

When the flames flooded him Mr. Ruang then cried out that his wish was fulfilled. About 500 to 600 people watching at that time, some of them cried. Stripped off the blanket and thrown the sacrifice into the fire. Even guests outside the religion Then took off his hat and bowed and threw it into the fire When the fire is already shabby Faithful people lifted the corpse into the coffin in the sermon hall. Praying the Abhidhamma for 3 nights

And took the body to cremation at the field at Wat Hong At the time of cremation while the fire was still in the community 11 to 12 of the fish in the field also jumped into the fire. When the fire had faded and saw the ashes of green, white, yellow, strange legs, they were invited to collect ashes in tin urns in the old sermon hall, Wat Arun. This place is sure enough.

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第十七章奈阮亭子,鄭王廟的歷史(帶片段)

在鄭王廟奈朗寺的亭子上這裡有一個古老的自焚大師阮氏石雕,它在過去是傳奇的。這個Ruang大師是一位火崇拜者,渴望去Phutthaphum。黎明寺奈朗寺的亭子

位於Ubosot前面的外牆上在表冠的北側根據拉達那哥欣國王拉瑪二世the下的皇家編年史Krom Phraya Damrongrachanupab曾經說過在2333年,恰逢佛陀Yodfa Chulalok國王在位,拉瑪一世

馬先生Ruang先生和他的2位同伴Khun Sri Kan Samsuang Thongrak先生希望去Phutthaphum一起去冒險在Wat Krut的Phra Ubosot的年輕蓮花如果有人要在菩薩里成功願那朵蓮花盛開第二天早晨,蓮花盛開了,但是阮先生的

從那以後,Ruang先生一直待在古老的佈道大廳-黎明寺。戒律薩瑪森·烏博索(Samathan Ubosot),聽佈道雙手將蘸有小麥的油浸入酵素中,每天燒一盞燈,直到燒毀為止。朗先生聽完了佈道。塗油走在佈道大廳前用手蹲保持心情愉快,放縱自己

當火焰淹沒他時阮先生隨後大聲疾呼,他的願望實現了。當時約有500至600人觀看,其中有些人哭了。剝下毯子,把犧牲品扔進火裡。甚至宗教之外的客人然後脫下帽子鞠躬扔進火裡當大火已經破舊忠實的人們將屍體舉到佈道大廳的棺材裡。祈禱阿比達瑪3晚

並把屍體送到掃管Wat宏的火葬場在火葬仍在社區的時候,火化時野外的11至12條魚也跳入了大火。大火漸漸消退,看到灰綠色,白色,黃色,奇怪的腿的灰燼時,他們被邀請在古老的佈道廳阿倫寺的錫中收集灰燼。這個地方足夠確定。

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก