ข่าวบทที่ 18  ประวัติความเป็นมาของศาลาเก๋งจีน ท่าน้ำวัดอรุณราชวราราม (มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 18  ประวัติความเป็นมาของศาลาเก๋งจีน ท่าน้ำวัดอรุณราชวราราม (มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 18  ประวัติความเป็นมาของศาลาเก๋งจีน ท่าน้ำวัดอรุณราชวราราม (มีคลิป)

ศาลาเก๋งจีนโบราณ ท่าน้ำวัดอรุณราชวราราม เป็นประติมากรรมโบราณที่มีอายุมากกว่าร้อยปี ที่โปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นทั้งหมด ๖ หลัง เรียงรายอยู่บริเวณท่าน้ำของวัดอรุณราชวราราม ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  

ซึ่งเก๋งจีนแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนกัน อาทิเช่น ศาลาเก๋งจีนหน้าทางเข้าพระปรางค์ จะมีหินแกะสลักโบราณเป็นรูปจระเข้อยู่หน้าศาลา ๑ คู่ แลดูน่าเกรงขาม ส่วนหมู่ศาลาเก๋งจีน ๓ หลัง ซึ่งอยู่ตรงกับประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนั้น 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ตรงกลางระหว่างศาลา ๓ หลังนี้ จะมีท่าน้ำทางขึ้นวัดซึ่งเป็นท่าน้ำสำคัญสงวนไว้ให้สำหรับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์  จะทรงเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคด้วยขบวนเรือมาขึ้นที่ท่าน้ำแห่งนี้ เพราะวัดอรุณราชวราราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล สงวนไว้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐินหลวง เป็นประจำทุกปี ด้วยพระองค์เอง ชาวบ้านย่านวัดอรุณ จึงเรียกขานท่าน้ำสำคัญแห่งนี้ว่า ท่าเสด็จ

หมู่ศาลาเก๋งจีน ๓ หลัง ดังกล่าว ศาลาหลังด้านทิศเหนือและศาลาหลังด้านทิศใต้ จะมีแท่นหินทรายสีเขียวตั้งอยู่ตรงกลางไม่เหมือนกับศาลาเก๋งจีนหลังอื่นๆ และมีรูปกินรีแบบจีนทำด้วยหินทรายโบราณสีเขียว ตั้งอยู่หน้าศาลาหลังกลางอีก ๒ ตัว

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

หากท่านผู้ชมได้มีโอกาสลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วมองกลับเข้ามาที่หมู่ศาลาเก๋งจีนโบราณของวัดอรุณราชวรารามหมู่นี้ ท่านผู้ชมจะได้เห็นถึงความงดงามของหมู่ศาลาเก๋งจีนชุดนี้ ซึ่งในอดีตการสัญจรทางน้ำถือเป็นการสัญจรหลัก ฉะนั้น ศาลาเก๋งจีนของวัดอรุณราชวรารามหมู่นี้ คือประตูทางเข้าหลักของวัดอรุณราชวรารามในอดีต ที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

Chapter 18 History of the Chinese Saloon Temple of Dawn, Wat Arun (with clip)

Ancient Chinese Saloon Pavilion Temple of Dawn, Wat Arun Temple It is an ancient sculpture that is more than a hundred years old. The favorite to be built during the reign of King Rama III, with the royal initiative to build all 6 houses lined up at the waterfront of Wat Arun. Along the Chao Phraya River

Each of which has a unique identity, for example, the Chinese sala of the pagoda in front of the entrance to the pagoda There will be a pair of ancient crocodile carvings in front of the pavilion. As for the 3 Chinese Salaks, which are located at the top of the crown gate, the entrance to the temple of Wat Arun.

In the middle of these 3 pavilions, there is a bridge to the temple, which is an important temple reserved for every King of the Chakri dynasty. Will travel through the river with a convoy coming up at this pier Because of Wat Arun It is a temple that the King of all reigns. Reserved for His Majesty King Bhumibol Adulyadej Annually By himself Villagers in Wat Arun area Therefore calls this important port that the port is called

The three Chinese salas, the pavilions on the north and the pavilions on the south There will be a green sandstone platform in the center, unlike the other Chinese salak pavilions. And has a picture of Chinese kinnaree made of ancient green sandstone Located in front of the city hall behind the other 2
     
If the audience has the opportunity to embark on a cruise on the Chao Phraya River Then look back at the ancient Chinese salaons of Wat Arun, this group You will see the beauty of this set of Chinese sala salas. In the past, water traffic was considered the main thoroughfare, so this group of Chinese salons of Wat Arun Is the main entrance of Wat Arun in the past That is very beautiful and beautiful

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第十八章中國轎車的歷史黎明寺,黎明寺(帶剪輯)

中國古代四門亭黎明寺,鄭王廟這是一個古老的雕塑,已有一百多年的歷史了。這是國王拉瑪三世統治期間建造的最愛,皇家倡議建造了在鄭王廟海濱排成一排的所有6棟房屋。沿著湄南河

每個人都有獨特的身份,例如在帕府(Phra Prang)入口前的中國人salaeng展館前將有一對古代鱷魚雕刻。至於三座中國禮拜堂,位於王府大門的頂部,是阿倫寺的入口。

在這三個亭子的中間,有一座通往聖殿的橋,這是為查克里王朝的每個國王保留的重要聖殿。將會有護衛艦駛過這條碼頭,穿越河流由於鄭王廟這是所有人國王統治的神殿。保留給卡廷Lu殿下每年他自己黎明寺地區的村民因此,將這個重要的端口稱為該端口

三個中國薩拉斯,北部的涼亭和南部的涼亭與其他中國的薩拉克涼亭不同,中間將有一個綠色的砂岩平台。並有一張由古代綠色砂岩製成的中國人的照片位於市政廳前,其他2個後面
     
如果觀眾有機會在湄南河上乘船遊覽然後回頭看看古代中國的黎明寺,這群人您會看到這套中國薩拉薩拉斯的美麗。過去,水路運輸被認為是主要的通道,所以鄭王廟的這家中國沙龍是過去的鄭王廟的主要入口那是非常美麗和美麗

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก