ข่าวปาฏิหาริย์ในอดีตขององค์หลวงพ่อพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารหลวงวัดอรุณราชวราราม - kachon.com

ปาฏิหาริย์ในอดีตขององค์หลวงพ่อพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารหลวงวัดอรุณราชวราราม
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

ปาฏิหาริย์ในอดีตขององค์หลวงพ่อพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารหลวงวัดอรุณราชวราราม

พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญของวัดอรุณราชวราราม ประดิษฐานเป็นองค์พระประธานอยู่บนแท่นไพทีเหนือฐานชุกชีขนาดใหญ่ ในพระวิหารหลวงของวัดอรุณราชวราราม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง ๖ ศอก หล่อด้วยทองแดงปิดทองทั้งองค์ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ตามประวัติวัดบันทึกว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระองค์ทรงโปรดให้หล่อขึ้นพร้อมกับพระประธานในพระอุโบสถของวัดสุทัศนเทพวราราม องค์หลวงพ่อพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร เป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยสดงดงามและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง

ท่านเคยแสดงปาฏิหาริย์ให้ทางวัดค้นพบพระบรมธาตุสำคัญบนพระเศียรของท่านมาแล้วในอดีต กล่าวคือเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ ในสมัยของพระเดชพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วน อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ขณะนั้น ยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์ ได้เห็นแสงสว่างปรากฏขึ้นตรงบริเวณพระวิหารจากห้องที่ท่านจำวัดอยู่ 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

และก่อนหน้านั้นพระครูใบฎีกาเจริญ ผู้เฝ้าพระวิหารก็ได้เห็นแสงพระรัศมี ลอยฉวัดเฉวียนอยู่ที่บริเวณองค์พระประธาน แล้วหายเข้าไปที่พระเศียรถึง ๒ ครั้ง พระเดชพระคุณสมเด็จฯท่าน จึงได้ให้พระครูใบฎีกาเจริญ ปีนขึ้นไปดูที่พระเศียรขององค์หลวงพ่อ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร

จึงได้พบพระบรมธาตุจำนวน ๔ พระองค์ บรรจุไว้อยู่ในโกศ ๓ ชั้น ประกอบไปด้วยโกศเงิน โกศนาค โกศทองคำ เมื่อเดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๖ ข่าวการค้นพบพระบรมธาตุดังกล่าว ยังความปราบปลิ้มปิติยินดี แด่หมู่คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม และพี่น้องประชาชนชาววัดอรุณและชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน ไก่ ทิพย์จักร รายงาน

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

Miracles in the past of Luang Por Phra Buddha Jambhunut the Great The principal Buddha image in the Grand Viharn of Wat Arun Ratchawararam

Phra Buddha Jambhunut the Great It is an important sacred Buddha image of Wat Arun Ratchawararam. It is enshrined as the main Buddha image on a large altar above the Chukchi base. in the royal viharn of Wat Arun Ratchawararam It is a Buddha image in the subduing Mara posture. His lap was 6 cubits wide, cast entirely of copper and gilded with gold.

According to the measurement history recorded that His Majesty King Nang Klao Chao Yu Hua, the reign of King Rama III, he favored to be cast together with the principal image in the Ubosot of Wat Suthat Thepwararam. Luang Pho Phra Phutthachambhunut the Great Man Lakkhana Asitayanubphit It is a Buddha image that is fresh and very sacred.

He had miraculously shown the temple to discover important relics on his head in the past. That is to say, in the year 1953, during the reign of Somdej Phra Buddhachan Wan, former abbot of Wat Arun Ratchawararam, at that time still holding the rank of Phra Dhammatrilokachan. saw a light appearing in the area of ​​the temple from the room where he remembered the temple

and before that, Phrakhru Baidika Charoen The watchers of the temple saw the light of glory. floating around in the area of ​​the main Buddha image and disappeared into the head twice Therefore, Phrakhru Baidika Charoen Climb up to look at the head of Luang Por. Phra Buddha Jambhunut the Great

therefore found 4 Buddha relics contained in a 3-layer urn, consisting of a silver urn, a serpent urn, a gold urn in September 1953. News of the discovery of such relics still rejoicing To the monks at Wat Arun Ratchawararam and the people of Wat Arun and nearby communities

Kaen Kaew On Tour by Kachon Kai Thipchak Report

龍波過去的奇蹟大佛詹布努特Wat Arun Ratchawararam Grand Viharn 的主要佛像

大佛詹布努特它是鄭王廟重要的神聖佛像。它作為主要佛像供奉在楚科奇基地上方的一個大祭壇上。在鄭王廟 Ratchawararam 皇家寺院是一尊降服摩羅姿勢的佛像。他的膝蓋寬六肘,全用銅鑄成,鍍金。

根據測量歷史記錄,國王拉瑪三世統治時期的 Nang Klao Chao Yu Hua 國王陛下,他贊成與本尊一起鑄造在 Wat Suthat Thepwararam 的 Ubosot 中。 Luang Pho Phra Phutthachambhunut 偉人 Lakhana Asitayanubphit這是一尊清新而神聖的佛像。

他曾經奇蹟般地展示過寺廟,在他的頭上發現了重要的遺物。也就是說,在1953年,在崇迪Phra Buddhachan Wan統治期間,Wat Arun Ratchawararam的前住持,當時仍然持有Phra Dhammatrilokachan的稱號。從他記得寺廟的房間看到寺廟區域出現了光

在此之前,Prahhru Baidika Charoen聖殿的守望者看到了榮耀的光芒。漂浮在主佛像的區域併兩次消失在頭部因此,Phrakhru Baidika Charoen爬上去看看龍波的頭。大佛詹布努特

因此於1953年9月在一個三層骨灰盒中發現了4尊佛祖舍利,包括一個銀缸、一個蛇缸、一個金缸。 此類舍利的發現消息還在歡喜致鄭王廟的僧侶們以及鄭王廟和附近社區的人們

Kachon Kai Thipchak 報導的 Kaen Kaew On Tour

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด