ข่าวบทที่ 7.3  ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ประจำ พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 7.3  ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ประจำ พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 7.3  ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ประจำ พระวิหาร วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) 

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ประจำพระวิหารวัดอรุณราชวรารามองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง องค์หลวงพ่อประดิษฐานอยู่บนแท่นหน้าพระอรุณหรือพระแจ้ง และพระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารวัดอรุณแห่งนี้ มีขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ เซนติเมตร

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก       

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ เดิมประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญหลังเก่าที่ทางวัดได้รื้อออกไปแล้ว แต่เดิมมีการพอกปูนซ่อนองค์หลวงพ่อไว้ทั้งองค์ ซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่หลบภัยจากพม่า เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาแตก ครั้งที่ ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๓๑๐ 

แล้วนำหลบซ่อนล่องเรื่อมาเมื่อคราวตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อมาภายหลังเมื่อปูนที่พอกองค์พระเกิดกะเทาะแตกออก จึงพบปรากฏเป็นองค์พระพุทธรูปสำริดโบราณ ศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามจึงได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อสุโขทัย เข้ามาประดิษฐานไว้ ณ พระวิหารวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ศรัทธาได้มีโอกาสกราบไหว้สักการบูชา ขอพรจากองค์หลวงพ่อ  เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 7.3 History of The Sukhothai period Buddha image at the temple of Wat Arun (with clip)

Sukhothai Buddha statues Of this temple, Wat Arun It is a sacred Buddha image with a very interesting history. The Buddha image is enshrined on the pedestal in front of Phra Arun or Phra Chaeng. And Phra Buddha Champhunut, the great man, Lakana Azitayanubophit Buddha image in the temple of Wat Arun With a lap width of 70 centimeters

This sacred Buddha image. Originally enshrined in the old sermon hall where the temple has been demolished. Originally, there was plaster to hide the entire Buddha image. It is assumed that this is a sacred Buddha image in refuge from Burma. When the time of Ayudhya was broken for the second time in the year 2310

Then led to hide and drift down when the time set up Krung Thon Buri as the capital During the reign of King Taksin the Great Later, when the cement that masked the Buddha image was cracked. Therefore found appearing as an ancient bronze Buddha image Sukhothai art Which is extremely beautiful and beautiful The temple therefore brought Luang Por to enshrine in this temple at Wat Arun. So that the people of the faith have the opportunity to worship and worship Make a wish from Luang Por For the blessing of life and family

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第7.3章歷史黎明寺的素可泰時期佛像(帶短片)

素可泰佛像這座寺廟,鄭王廟這是具有非常有趣歷史的神聖佛像。佛像供奉在帕倫(Phra Arun)或帕差(Phra Chaeng)前面的基座上。還有偉哥佛寺(Phra Buddha Champhunut)Lakkhana Sita Yanubophit掃管temple阿倫寺佛像搭接寬度為70厘米

這個神聖的佛像。最初供奉在舊的佈道大廳中,寺廟已被拆除。最初,有石膏掩蓋了整個佛像。假定這是來自緬甸的避難所中的神聖佛像。當Ayudhya的時間在2310年第二次被打破時

並在Krung Thon Buri成為首都時躲藏起來在他信大帝統治期間後來,遮蓋佛像的水泥破裂了。因此發現出現為古代青銅佛像素可泰藝術哪一個非常美麗因此,這座寺廟將瑯勃拉邦(Luang Por)送入了鄭王廟的這座寺廟。使有信仰的人有機會崇拜和崇拜許個願為了生活和家庭的福氣

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก