ข่าวบทที่ 7.2 ประวัติความเป็นมาของ พระอรุณหรือพระแจ้ง พระพุทธรูปสำคัญในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 7.2 ประวัติความเป็นมาของ พระอรุณหรือพระแจ้ง พระพุทธรูปสำคัญในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 7.2 ประวัติความเป็นมาของ พระอรุณหรือพระแจ้ง พระพุทธรูปสำคัญในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

พระอรุณหรือพระแจ้ง เป็นพระพุทธรูปโบราณปรางมารวิชัยที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของวัดอรุณราชวรารามอีกองค์หนึ่ง องค์หลวงพ่ออรุณ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี บริเวณด้านหน้าของ พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระประธานในพระวิหารวัดอรุณราชวราราม

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

มีหน้าตักกว้าง ๕๐ เซนติเมตร องค์พระและผ้าทรงครองทำจากทองสีต่างกัน อีกทั้งยังมีความงดงามทางด้านปฏิมากรรมของฝีมือช่างโบราณซ่อนอยู่ในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ซึ่งองค์หลวงพ่อพระอรุณหรือพระแจ้ง เป็นพระพุทธรูปที่ใช้โลหะต่างสีต่างชนิดในการสร้าง แต่องค์พระกลับไม่มีรอยต่อหรือรอยเชื่อมใดๆ 

เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจของผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ตามประวัติกล่าวไว้ว่า องค์หลวงพ่ออรุณเป็นพระพุทธรูปโบราณ ที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทน์ เมื่อปีมะเมีย พุทธศักราช ๒๔๐๑ ครั้งแรกเมื่ออัญเชิญท่านมาจากเวียงจันทน์ ได้นำไปประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวัง  

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระวิหารของวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ ด้วยทรงพระดำริว่า พระอรุณหรือพระแจ้งนั้น มีพระนามพ้องกันกับชื่อของวัดอรุณฯ จึงสมควรให้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พระวิหารวัดอรุณราชวราราม แห่งนี้ตั้งแต่นั้นมา 

องค์หลวงพ่ออรุณหรือพระแจ้งแห่งพระวิหารวัดอรุณราชวรารามองค์นี้ ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของหมู่คณะสงฆ์ และชาวบ้านย่านวัดอรุณตั้งแต่ครั้งอดีตกาล ยามเมื่อชาวบ้านมีความทุกข์ร้อนกังวลใจจากเรื่องใดๆ ก็มักจะพากันมาบนบานขอพรจากองค์หลวงพ่ออรุณ ซึ่งก็มักจะสมหวังตามที่ได้ขอพรจากองค์หลวงพ่อตลอดมา

Chapter 7.2 History of Phra Arun or Phra Chaeng Important Buddha images in the temple, Wat Arun (with clip)

Phra Arun or Phra Chaeng It is an ancient Buddha image that contains the sanctity of Wat Arun. Lord Buddha Arun Enshrined on a chukchi base Area in front of Buddha Champhunut, the great man, Lakana Sita Yanubophit Buddha image in the temple of Wat Arun Has a lap width of 50 centimeters

The Buddha image and his cloth are made of gold in different colors. There is also the beauty of the sculpture of ancient craftsmanship hidden in the creation of this Buddha image. Which Luang Por Phra Arun or Phra Arun It is a Buddha image that uses different metals and different colors to create. But the Buddha image does not have any seams or connections It is very astonishing to those who have seen it.

As history says Luang Por Arun is an ancient Buddha image. That had been brought from Vientiane When the year of the Horse B.E. 24001, the first time when he brought him from Vientiane Has been enshrined in the Grand Palace Later, King Mongkut, King Rama IV, invited him to be enshrined in the temple of Wat Arun. With the idea that Phra Arun or Buddha Has the name synonymous with the name of Wat Arun Therefore it is expedient to invite to enshrine at the Temple of Wat Arun Ratchawararam This since then

Lord Luang Por Arun or the Buddha of the temple of Wat Arun this royal temple You are sacred and worshiped by the Sangha. And villagers in the area of ​​Wat Arun since the past When the villagers are in distress and worry from any matter Are often brought together to pray from the Lord Father Arun Which always fulfills his wish as he had always asked for blessings from the Lord Father

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第7.2章歷史帕阿倫(Phra Arun)或帕頌(Phra Chaeng)寺廟在鄭王廟中的重要佛像(帶片段)

帕阿倫(Phra Arun)或帕頌(Phra Chaeng)這是一尊具有鄭王廟神聖性的古老佛像。佛陀阿倫放在楚科奇基地上前方區域Champhunut佛,偉人Lakana Sita Yanubophit掃管temple阿倫寺佛像搭接寬度為50厘米

佛像及其布由不同顏色的金製成。佛像的創作中還隱藏著古代工藝的雕塑之美。哪個Luang Por Phra Arun或Phra Arun這是一張佛像,使用不同的金屬和不同的顏色來創建。但是佛像沒有任何接縫或連接對於那些看過它的人來說非常令人驚訝。

正如歷史所說Luang Por Arun是一個古老的佛像。那是從萬象帶來的當是公元前24001年的馬年時,他第一次從萬象帶來他已被列入大皇宮後來,旺古特國王(拉瑪四世國王)邀請他在這座廟宇阿倫寺(Wat Arun)上供奉。這個想法帕阿倫或佛具有與鄭王廟名稱同義的名稱因此,應邀在拉差瓦拉蘭的阿倫寺(Wat Arun)參拜從那時起

Luang Por Arun勳爵或Arun寺的佛像您被神職人員神聖和敬拜。和過去以來在鄭王廟地區的村民當村民陷入困境而煩惱時通常會聚在一起向阿倫公公祈禱正如他一直向父神祈求的祝福一樣,這總是能實現他的願望

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก