ข่าวบทที่ 10.1 ประวัติความเป็นมาของ หลวงพ่อรุ่งมงคล พระประธานในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 10.1 ประวัติความเป็นมาของ หลวงพ่อรุ่งมงคล พระประธานในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 10.1 ประวัติความเป็นมาของ หลวงพ่อรุ่งมงคล พระประธานในพระอุโบสถน้อย วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

ภายในพระอุโบสถน้อยวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้ มีฐานชุกชีโบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีศิลปะการสร้างต่างกันจำนวนถึง ๒๙ องค์ เป็นพระพุทธรูปปางนั่งบ้าง ปางยืนบ้าง องค์พระประธานในพระอุโบสถน้อยหลังนี้ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณ ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง 

ตามประวัติวัดสันนิษฐานว่า เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่คู่กับพระอุโบสถน้อยหลังนี้มาแต่เดิม ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะทรงเสด็จมาตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี พร้อมทั้งตั้งวัดอรุณให้เป็นวัดหลวงในวัง 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

มีพระนามว่า หลวงพ่อรุ่งมงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ของวัดอรุณราชวรารามอีกองค์หนึ่ง ส่วนสาเหตุที่มีพระพุทธรูปมาประดิษฐานเป็นจำนวนมากในพระอุโบสถน้อยหลังนี้ สันนิษฐานกันว่า พระพุทธรูปปางต่างๆ นอกจากองค์หลวงพ่อรุ่งมงคลแล้ว 

ล้วนเป็นพระพุทธรูปโบราณ ที่ได้ทำการอัญเชิญขนย้ายออกมาจากพระวิหารน้อย และศาลาการเปรียญหลังเก่าที่ถูกรื้อออกไป ทางวัดจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ พระอุโบสถน้อยหลังนี้ เพื่อให้ท่านพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสกราบไหว้บูชา

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 10.1 History of Reverend Father Rung Mongkol Buddha image in the Noi Ubosot Wat Arun Ratchawararam (with clip)

Inside the Little Ubosot, Wat Arun, this temple. With ancient chukchi base It houses a sacred Buddha image. There are 29 different art of creation, some of which are Buddha images sitting on the ground, some standing and standing, some of the Buddha image in this little temple. It is an ancient stucco Buddha statue with gilded lacquer.

According to the history of the temple, it is assumed that It is a Buddha image that was built in the Ayutthaya period and was originally paired with the main Ubosot. Before King Taksin the Great Will come to set Krung Thon Buri as the capital And set up Wat Arun as a royal temple in the palace named Luang Por Rung Mongkol Which is another sacred Buddha image of Wat Arun

As for the reason that there are a lot of Buddha images being enshrined in this little Buddhist temple It is assumed that Buddha images In addition to the Buddha image Luang Por Rung Mongkol All are ancient Buddha images that have been brought out of the temple. And the old sermon hall that was torn out The temple therefore invited to enshrine it at this small temple. So that Buddhists have the opportunity to worship

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第10.1章的歷史蒙公國神父Noi Ubosot中的佛像掃管R阿倫Ratchawararam(帶夾)

在阿波寺(Ut Arun)的小Ubosot內部,這座寺廟。與古楚科奇基地它包含一個神聖的佛像。有29種不同的創作藝術,其中有些是坐在地上的佛像,有些是站著站立的,有些是這座小廟宇中的佛像。它是帶有鍍金漆的古老灰泥佛像。

根據廟宇的歷史,假設這是與這個小寺廟一起在大城府時期建造的佛像。在他信大帝之前將會來把Krung Thon Buri設為首都並在名為Luang Por Rung Mongkol的宮殿中將鄭王廟設置為皇家寺廟這是鄭王廟的另一尊佛像

至於這個小小的佛教寺廟中有很多佛像供奉的原因假設佛像除了佛像瑯勃拉邦所有這些都是從寺廟出來的古代佛像。還有被撕毀的舊講道大廳因此,這座寺廟被邀請在這座小寺廟裡供奉。使佛教徒有機會崇拜

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก