ข่าวบทที่ 8  ประวัติความเป็นมาของ ยักษ์วัดแจ้ง หรือ ยักษ์ยืนวัดอรุณ(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 8  ประวัติความเป็นมาของ ยักษ์วัดแจ้ง หรือ ยักษ์ยืนวัดอรุณ(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 8  ประวัติความเป็นมาของ ยักษ์วัดแจ้ง หรือ ยักษ์ยืนวัดอรุณ(มีคลิป)

ยักษ์วัดแจ้ง หรือ ยักษ์ยืนวัดอรุณ เป็นประติมากรรมโบราณอันล้ำค่าของวัดอรุณราชวราราม ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีด้วยกัน ๒ ตน มีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถด้านทิศตะวันออก ลักษณะเป็นรูปยักษ์ยืน มือทั้งสองกุมกระบอง อยู่บนแท่นสูงประมาณ ๓ วา

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ยักษ์ที่ยืนอยู่ทางด้านทิศเหนือ ตัวสีขาวคือ สหัสเดชะ ส่วนยักษ์ที่ยืนอยู่ทางด้านทิศใต้ ตัวสีเขียวคือ ทศกัณฐ์ ปั้นด้วยปูนประดับกระเบื้องเคลือบสีเป็นลวดลาย มีลักษณะสวยงามวิจิตรตระการตา ด้านหน้ายักษ์ทั้ง ๒ ตน มีสิงโตโบราณแกะสลักจากหิน ตั้งอยู่ด้านละ ๓ ตัว

ตามประวัติของการสร้างยักษ์วัดอรุณ แต่เดิมสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยทรงโปรดให้ หลวงเทพกัน ช่างปั้นฝีมือดีเป็นผู้ปั้น ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๓ ในสมัยพระเดชพระคุณ พระพิมลธรรม นาค เป็นเจ้าอาวาส ได้เกิดฝนตกหนัก มีอสุนีบาตตกถูกยักษ์หน้าพระอุโบสถด้านทิศเหนือ คือ สหัสเดชะ พังลงมา

 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

จึงได้สร้างขึ้นใหม่เป็นยักษ์คู่ที่มีความสวยสง่างามดั่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน ยักษ์วัดแจ้ง หรือยักษ์ยืนวัดอรุณราชวราราม ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญของวัดอรุณราชวราราม ที่มีตำนานเล่าขานถึงปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ของยักษ์โบราณสองตนนี้มากมายหลายเรื่องเล่า ตั้งแค่ครั้งอดีตกาลจนมาถึงยุคปัจจุบัน

ยักษ์โบราณคู่นี้เป็นที่เคารพบูชาของลูกหลานชาววัดอรุณและละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง  ที่มักจะพากันแวะเวียนมากราบไหว้ขอพร โดยเฉพาะเรื่องความรักและชีวิตคู่ให้สมหวัง หรือบ้างก็มาขอพรให้ชีวิตได้พบแต่ความสุขความเจริญ กันอยู่เป็นประจำ

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 8 History of the Giant Wat Chaeng or Yuen Wat Arun (with clips)

Giant Wat Arun or Giant Wat Chaeng It is a precious ancient sculpture of Wat Arun Ratchawararam. It is well known, both Thai and foreign brothers and sisters. There are 2 places in front of the crown gate, the entrance to the temple on the east side. Characteristic is a standing giant. Both hands held the baton. On the platform about 3 wah high

The giant standing on the north, the white one is Sahasdecha, and the giant standing on the south side. The green body is Ravana molded with cement, decorated with colored glazed tiles. Has a beautiful and dazzling appearance In front of the 2 giants there are ancient lions carved from the stone. Located 3 on each side

According to the history of building a giant, Wat Arun Originally built during the reign of King Phra Nang Klao, King Rama III, by giving Luang Thep Kan a skilled sculptor to sculpt. Later, on August 24, B.E. 2473 in the reign of Phra Dech Pra Phimonthamnak as the abbot There was a heavy rain. There was a giant collapse in front of the temple, the north side, Sahasdeja, collapsed, so it was rebuilt into a pair of giants that are beautiful and dignified as we see today.
 
Giant Wat Chaeng or Yuen Yuen Wat Arun Ratchawararam It is an important sacred object of Wat Arun. There are many stories telling about the miraculous sacredness of these ancient giants. Set only the past times until the present This pair of ancient giants is highly worshiped by the descendants of Wat Arun and the surrounding neighborhood. Who are often brought together to worship and make a wish Especially in matters of love and fulfillment Or some come to ask for blessings that life can find only happiness and prosperity On a regular basis

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第8章巨大的Wat Chaeng或Yuen Wat Arun的歷史(帶剪輯)

鄭王廟或鄭王廟它是鄭王廟(Wat Arun Ratchawararam)的珍貴古代雕塑。它以泰國和外國兄弟姐妹而聞名,在皇冠門前有兩個地方,東側是寺廟的入口。特徵是一個常設的巨人。雙手握住警棍。在平台上大約3華氏度

巨人站在北部,白色的是薩哈斯德恰(Sahasdecha),巨人站在南側。綠色的車身是用水泥模製而成的Ravana,飾有彩色琉璃瓦。具有美麗而耀眼的外觀在這兩個巨人的前面有用石頭雕刻而成的古老獅子。每側3個

根據建造巨人的歷史,鄭王廟拉瑪三世國王最初是在Phra Nang Klao國王統治期間建造的,是通過承諾熟練雕刻的陶工Luang Thep Gun來建造的。後來,在公元2473年,公元2473年,在帕德拉·皮蒙塔納納克(Phra Dech Pra Phimonthamnak)擔任住持大雨。北部的聖殿前有一個巨大的倒塌,Sahasdeja倒塌了,所以它被重建成一對美麗而莊重的巨人。
 
巨大的Chaeng寺或元朗Arun Ratchawararam它是鄭王廟的重要聖物。有許多故事講述了這些古代巨人的奇蹟般的神聖性。只設置過去的時間直到現在這對古代巨人受到鄭王廟及其周圍社區的後裔的高度崇拜。經常被聚集在一起敬拜和許願的人尤其是在愛與滿足方面或有人來祈求祝福,人生只能找到幸福和繁榮定期地

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก