ข่าวบทที่ 6.2 ประวัติความเป็นมาของปฏิมากรรมโบราณ ภายในพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 6.2 ประวัติความเป็นมาของปฏิมากรรมโบราณ ภายในพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 6.2 ประวัติความเป็นมาของปฏิมากรรมโบราณ ภายในพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

บริเวณภายในของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนั้น ถือเป็นโบราณสถานสำคัญที่มีปฏิมากรรมโบราณอยู่มากมาย มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังโบราณทั้ง ๔ ด้าน เป็นฝีมือการเขียนของช่างในสกุลช่างหลวงยุคเก่า ที่มีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ด้านบนผนังตอนเหนือหน้าต่างของพระอุโบสถ กับผนังด้านหน้าและด้านหลังพระประธาน เป็นภาพเขียนสีโบราณเรื่องราวของพุทธประวัติ มีลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม ยืนยันถึงฝีมือของสกุลช่างหลวงซึ่งเป็นผู้เขียนไว้ มีข้อน่าสังเกตว่า เฉพาะหุ้มกลองด้านหน้าของพระประธานนั้น ตามปกตินิยมเขียนเป็นภาพมารผจญทั้งผนัง

แต่ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามหลังนี้ กลับเขียนเป็นภาพมารผจญขึ้นไว้สูงสุดอยู่เหนือภาพพุทธประวัติ มีขนาดของภาพไม่สู้จะใหญ่นัก ส่วนผนังด้านใต้เหนือบานหน้าต่างเขียนเป็นภาพเวสสันดรชาดก ตามช่องระหว่างหน้าต่างทุกช่องเขียนเป็นภาพชาดกเรื่องทศชาติ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

บานหน้าต่างทุกบานด้านในเขียนเป็นภาพต้นไม้และสัตว์ ด้านภายในประตูทั้ง ๘ บาน เขียนเป็นภาพต้นมักกะลีผลหรือนารีผล ตามรักแร้ประตูและหน้าต่างเขียนเป็นภาพในเมืองนรก และภาพที่เกี่ยวกับสุภาษิตโบราณ ภาพจิตรกรรมฝาผนังโบราณในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นภาพของช่างฝีมือเก่าเมื่อครั้งรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ก็มี 

เป็นภาพฝีมือจิตรกรร่วมสมัยในยุคของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่เขียนซ่อมไว้ก็มี ตอนเหนือกรอบบนของบานหน้าต่างและประตูของพระอุโบสถหลังนี้ ยังมีภาพเขียนโบราณ เขียนเป็นภาพเครื่องโต๊ะหมู่บูชาแบบจีนติดกระจกใส่กรอบ รวมทั้งหมด ๑๘ ภาพ อีกด้วย

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน 

Chapter 6.2 History of Ancient Sculptures Inside the temple Wat Arun Ratchawararam (with clip)

The interior of the Ubosot, Wat Arun, Rajwararam Temple Considered an important archaeological site with many ancient sculptures There are paintings in the ancient frescoes on all 4 sides, which are the writing skills of an artist in the old royal family. That is very beautiful and beautiful

Above the wall above the window of the Ubosot With the front and back walls of the Buddha image Is an ancient color painting, the story of the Buddha's history Has a beautiful delicate pattern Confirms the skill of the Chang Luang currency which is the author It is worth noting that Only covering the front of the Buddha image As usual, it is popular to write a picture of evil across the wall. But at the temple of Wat Arun after this Instead, it was written as a picture of the brutal rising above the picture of the Buddha history. The size of the picture is not very big.

The southern wall, above the window panes, depicts Vessantara Jataka. Along the channels between every window, writing a depiction of the tenures Every pane inside is depicting trees and animals. Inside, all 8 doors are painted as a picture of Makkalipon or Naripol. Along the armpits, doors and windows depicted in Hell. And pictures about the old adage

Ancient murals in the Ubosot, Wat Arun, all mentioned above. Is a picture of an old craftsman when the reign of His Majesty Phra Nang Klao Chao is the head of the reign of King Rama III, there is a portrait of contemporary painters in the era of His Majesty King Chulalongkorn Rama V that wrote and repaired there was Above the upper frame of the windows and doors of this temple There are still ancient paintings. It is written as a picture of Chinese altar table with glass and frame, totaling 18 images as well.

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第6.2章古代雕塑史廟內掃管R阿倫Ratchawararam(帶夾)

寺廟,黎明寺,叻差拉拉姆寺的內部被認為是擁有許多古代雕塑的重要考古遺址在所有四個方面的古代壁畫中都有繪畫,這是晚期藝術家的寫作技巧那是非常美麗和美麗

Ubosot窗戶上方的牆壁上方佛像的前後壁是一幅古老的彩色畫,是佛陀歷史的故事有著美麗精緻的圖案確定作者Chang Luang貨幣的技能值得一提的是只覆蓋佛像的正面像往常一樣,在牆上寫一張邪惡的圖片很受歡迎但是之後在鄭王廟取而代之的是,它被寫成一幅殘酷的圖畫,高於佛陀歷史的圖畫。圖片的尺寸不是很大。

窗玻璃上方的南牆描繪了Vessantara Jataka。沿著每個窗口之間的通道,寫出使用權的描述裡面的每個窗格都描繪著樹木和動物。在內部,所有8個門都被繪製為Makkalipon或Naripol的圖片。沿著地獄中描繪的腋窩,門窗。還有關於古老格言的圖片

上面提到的烏隆寺Ubosot的古代壁畫。是當年的一位老工匠的照片Phra Nang Klao Chao國王Ma下是拉瑪三世國王的統治者,那裡有當代畫家的肖像。丘拉隆功國王King下拉瑪五世國王已撰寫並修it了它。該廟門窗上框上方仍然有古代繪畫。它寫在玻璃和框架的中國祭壇桌的圖片中,總共也有18張圖像

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก