ข่าวบทที่ 6.1.2  ประวัติความเป็นมาของช้างหล่อโลหะ รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 6.1.2  ประวัติความเป็นมาของช้างหล่อโลหะ รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 6.1.2  ประวัติความเป็นมาของช้างหล่อโลหะ รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

บริเวณโดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามยังมีโบราณวัตถุสำคัญ เป็นรูปช้างหล่อโลหะสำริดโบราณมีอยู่ด้วยกัน ๘ ตัว ขนาดความสูงราว ๑ เมตรเศษ ตั้งอยู่บนแท่นตรงบริเวณประตูทางเข้าออกพระอุโบสถ ช้างทุกตัวจะหันหน้าเข้าหาพระอุโบสถ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ช้างโลหะโบราณทั้ง ๘ ตัว ดังกล่าว มีอิริยาบถที่ไม่เหมือนกันเลยซักตัว ช้างบางตัวชูงวง บางตัวก็ปล่อยงวงลง เป็นต้น ช้างโลหะโบราณเหล่านี้ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ พระองค์ทรงโปรดให้หล่อขึ้น เมื่อจุลศักราช ๑๒๐๘ ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช ๒๓๘๙ 

ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พระบรมชนกนาถของพระองค์ท่าน ซึ่งทรงเฉลิมพระนามว่า พระเจ้าช้างเผือก เหตุเพราะในสมัยของรัชกาลที่ ๒ นั้น ได้มีพญาช้างเผือกเอกเข้ามาสู่ในพระบารมีของพระองค์ท่านถึง ๓ เชือก ด้วยกัน

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 6.1.2 History of the metal-casting elephant Around the Ubosot, Wat Arun (with clips)

The area around the temple, Wat Arun, also has important antiques. There are eight ancient bronze metal elephants, about 1 meter in height, located on the platform at the entrance to the temple. All elephants will face the temple. All 8 of the aforementioned ancient metal elephants have a different gesture. Some elephants raise their trunks. Some of them release the trunk, etc.

These ancient metal elephants Built in the reign of King Rama III, His Majesty made it more handsome. When the Chulalongkorn Era 1208, which corresponds to the year 2389 B.E., please create it in honor of His Majesty King Bhuttha Lertlah Naphalai, King Rama II Which celebrated the name White Elephant God Because in the reign of King Rama II, there were 3 plumes of ivory in his majesty

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第6.1.2章鑄大象的歷史烏隆寺(Ubosot)周圍的黎明寺(帶片段)

寺廟周圍的區域,鄭王廟,也有重要的古董。在廟宇入口處的月台上,有八隻古老的青銅金屬大象,高約1米。所有大像都會面對聖殿。所有八隻古代金屬大像都有不同的手勢。一些大象抬起樹幹。其中一些釋放了行李箱,等等。

這些古老的金屬大象Ram下建於拉瑪三世國王的統治下,使其顯得更帥。當公元前2389年的朱拉隆功(Chulalongkorn)時代1208年時,請為紀念布塔·勒塔拉·納法萊國王King下而創建。慶祝哪個名字白像神因為在拉瑪二世國王統治時期,his下有3根象牙羽毛

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก