ข่าวภาพถ่ายทางอากาศสำคัญบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าพระปรางค์วัดอรุณในอดีต  ภาพเก่าอันทรงคุณค่าที่เก็บบันทึกไว้ โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม  - kachon.com

ภาพถ่ายทางอากาศสำคัญบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าพระปรางค์วัดอรุณในอดีต  ภาพเก่าอันทรงคุณค่าที่เก็บบันทึกไว้ โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม 
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

ภาพถ่ายทางอากาศสำคัญบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าพระปรางค์วัดอรุณในอดีต  ภาพเก่าอันทรงคุณค่าที่เก็บบันทึกไว้ โดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม 

นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ขณะนี้ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีแนวคิดที่จะตามหาและรวบรวมภาพต้นฉบับของภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และภาพเก่าๆที่มีความหมายมีความเกี่ยวพันกับวัดอรุณราชวราราม ที่ยังตกหล่นค้นหาไม่พบ เพื่อรวบรวมจัดทำประวัติของอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

และรวบรวมจัดทำบันทึกภาพต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติวัดอรุณราชวรารามฉบับสมบูรณ์ โดยได้เมตตาสั่งการให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด๊อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม เป็นผู้ติดต่อดำเนินการ

บัดนี้เป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม ได้สนองเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรมวัชรเมธี โดยได้ติดตามค้นพบภาพถ่ายทางอากาศสำคัญบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าพระปรางค์วัดอรุณในอดีต ซึ่งถือเป็นภาพถ่ายสำคัญกับทางวัดอรุณราชวรารามอีกภาพหนึ่ง 

ซึ่งบรรยากาศของภาพ อบอวลไปด้วยเสน่ห์แห่งมนต์ขลัง เป็นภาพเก่าคลาสสิกที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดี ภายในภาพนี้เรายังได้เห็นบริเวณท่าน้ำวัดอรุณเดิม ได้เห็นบริเวณศาลาการเปรียญหลังเก่า และยังได้เห็นบริเวณหลังวัดอรุณที่ยังเป็นทุ่งนาไร้ผู้คนอาศัย ถือเป็นภาพเก่าอันทรงคุณค่าที่ทางวัดจะได้นำไปไว้เป็นข้อมูลในการทำประวัติวัดอรุณราชวรารามฉบับสมบูรณ์ต่อไป

Important aerial photographs of the Chao Phraya River in front of the Phra Prang of Wat Arun in the past Precious old photographs that have been saved. by the monks of Wat Arun Ratchawararam

It is very gratifying that now the monks at Wat Arun Ratchawararam By the grace of Luang Pho Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9), Member of the Sangha Council, Region 9 Priest, Abbot of Wat Arun Ratchawararam He had the idea to find and collect the original image of the former abbot of Wat Arun Ratchawararam. and the old images that have meanings are related to Wat Arun Ratchawararam still missing, can't find To collect the history of the former abbot of Wat Arun Ratchawararam

and collecting and recording various photographs related to the history of Wat Arun Ratchawararam by having mercy Phra Khru Lad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Dr. Secretary of Wat Arun Ratchawararam - Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam Phrakhru Winaithorn Chiradet Chirateecho, Assistant Abbot of Wat Arun Ratchawararam and Phra Maha Nopphon Ariyano, P.D. 9, Principal of the School of Wat Arun Ratchawararam as an operation contact

Now this is a great joy. At the Wat Arun School Office by Phra Maha Nopphon Ariyano, P.D. 9, the Principal of the Wat Arun School Office Has fulfilled the intent of Phra Det Grace Luang Pho Phra Phrom Watcharamethi by tracking and discovering important aerial photographs of the Chao Phraya River in front of the Phra Prang of Wat Arun in the past This is another important photo with Wat Arun Ratchawararam.

which the atmosphere of the picture filled with magical charm It is a classic old picture that tells the story of the past very well. In this picture, we can also see the former Wat Arun pier. saw the area of ​​the old sermon hall You can also see the area behind Wat Arun that is still an uninhabited rice field. It is a valuable old picture that the temple will use as information in the complete history of Wat Arun Ratchawararam.

鄭王廟帕普朗前湄南河的重要航拍照片保存下來的珍貴老照片。由鄭王廟 Ratchawararam 的僧侶

非常欣慰的是現在鄭王廟的僧侶們承蒙鑾福之恩Phra Phrom Vajramethi (Somkiat Kovito, Por.Dor.9),僧團委員會成員,第 9 區神父,鄭王廟住持他萌生了尋找和收集鄭王廟前住持原始圖像的想法。和具有意義的舊圖像與鄭王廟有關還是不見了,找不到了收集鄭王廟前住持的歷史

收集和記錄與鄭王廟歷史有關的各種照片通過憐憫Phra Khru Lad Dilokwat (Chumphon Nitisaro) Wat Arun Ratchawararam 秘書博士 - Wat Arun Ratchawararam 助理住持Phrakhru Winaithorn Chiradet Chirateecho,鄭王廟助理住持和 Phra Maha Nopphon Ariyano, P.D. 9, Wat Arun Ratchawararam 學校校長作為操作聯繫人

現在這是一種極大的喜悅。在鄭王廟學校辦公室 by Phra Maha Nopphon Ariyano, P.D. 9, 鄭王廟學校辦公室校長實現了 Phra Det Grace Luang Pho 的意圖Phra Phrom Watcharamethi通過跟踪和發現過去鄭王廟帕普朗前湄南河的重要航拍照片這是與鄭王廟的另一張重要照片。

圖片的氣氛充滿魔力這是一張經典的老照片,很好地講述了過去的故事。在這張照片中,我們還可以看到以前的鄭王廟碼頭。看到了舊佈道廳的區域您還可以看到鄭王廟後面仍然是一片無人居住的稻田。這是一張珍貴的老照片,寺廟將用作了解鄭王廟完整歷史的信息。

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

ปั๊ม QR Code เพื่อการเที่ยวชมความจริงของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองความจริงทั้งพระบถ
QR Code เพื่อการสำรวจความงามของวัดอรุณทั้งพระอาราม.
QR 碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

เที่ยวชมความงามสดงดงามของวัดอรุณราชวรารามแบบจำลองจริงทั้งพระอาราม

.......

บารมีชาวตากชาววัดอรุณรุ่นกรุงธนบุรีช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากรถต่างประเทศ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

สถาบันปาฏิหาริย์สมเด็จพระราชาคณะมหาราชชาววัดอรุณ (คคก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านบูชามงคล by กะฉ่อนดอทคอม (คคก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด

ชมภาพทั้งหมด
ชมคลิปทั้งหมด