ข่าวบทที่ 16  ประวัติความเป็นมาของ ศาลารูปนายนกวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 16  ประวัติความเป็นมาของ ศาลารูปนายนกวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 16  ประวัติความเป็นมาของ ศาลารูปนายนกวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

ที่บริเวณศาลารูปนายนกของวัดอรุณราชวรารามนั้น มีรูปสลักหินโบราณของนายนกผู้เผาตนเองในอดีต ตั้งอยู่บริเวณกำแพงด้านนอกหน้าพระอุโบสถ ทางด้านทิศใต้ของประตูซุ้มยอดมงกุฎ ตามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์(ขำ บุนนาค) ได้กล่าวไว้ว่า เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๕๙ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ซึ่งตรงกับรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ เมื่อวันพุธ เดือนเจ็ด แรมเจ็ดค่ำ ซึ่งวันนั้นฝนตกหนักตั้งแต่เวลาหัวค่ำจนถึงห้าทุ่มจึงจะหยุด ครั้นตอนเช้าจึงมีชาวบ้านมาเห็นศพนายนก ซึ่งเผาตัวเองอยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ที่หน้าพระอุโบสถเก่าวัดอรุณราชวราราม แต่ไฟนั้นดับแล้ว มีความเล่าไว้ว่า 

เมื่อก่อนหน้านี้ประมาณเดือนเศษ นายนกได้บอกกล่าวแก่ญาติมิตรและชาวบ้านที่ชอบกันว่า นายนกจะประพฤติสุจริต ทำบุญรักษาศีล ตั้งจิตปรารถนานิพพานธรรม และตั้งแต่นั้นมา นายนกก็ปฏิบัติมักน้อย ละบ้านเรือนและญาติมิตรเสีย ออกไปสมาทานศีล เจริญภาวนารักษาจิตอยู่ในศาลาการเปรียญเก่าวัดอรุณฯ จะได้เป็นกังวลด้วยการบำรุงกายและกิจที่จะบริโภคนั้นหาไม่ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เมื่อใครจะมีน้ำใจให้อาหารก็ได้บริโภคบ้าง บางทีก็ไม่ได้บริโภค อดอาหารมื้อหนึ่งบ้าง บางวันก็ไม่ได้บริโภคเลย ทรมานตนมาจนวันเผาตัวตาย เมื่อนายนกจะเผาตัวนั้น จะได้บอกกล่าวญาติมิตรผู้หนึ่งผู้ใดหามิได้ คนทั้งปวงเมื่อเห็นศพนายนก ก็พากันมาทำบุญสักการบูชาศพของนายนกกันเป็นจำนวนมากเลยครับ 

Chapter 16 History of Pavilion of Mr. Nok, Wat Arun, Ratchawararam (with clip)

At the pavilion of Nai Nok of Wat Arun There is an ancient stone sculpture of the self-burning master bird in the past. Located on the outside wall in front of the Ubosot On the south side of the crown According to the royal chronicle of the Rattanakosin King Rama II issue, Chao Phraya Tipakornwong (Khambunnak) said that In the year 2359

Which coincides with the reign of King Phra Buddha Lertlah Naphalai Rama II on Wednesday, the month of the seventh night, which day heavy rain from early evening until 11:00 pm to stop. In the morning the villagers came to see Mr. Nok's body. Which burned himself under the Sri Maha Bodhi tree In front of the old temple, Wat Arun, Ratchawararam Temple But the fire was gone. It is said that

About a month earlier Mr. Nok told his relatives and villagers that Mr. Nok will behave honestly. Merit Intend to wish nirvana dharma And since then Mr. Nok is practicing little. Leaving houses and relatives Go out to Samatan the precepts. Prosperity and meditation in the old sermon hall, Wat Arun Will be worried by the maintenance of the body and the activities that will not be consumed

When one can give kindness to food, they can consume some Maybe it's not consumed Fast one meal Some days, it is not consumed at all. Tortured him until the day he was burned to death When Master Bird will burn that one Will not tell any relatives All the people saw the body of Mr. Nok. They brought together a lot to make merit and worship the body of Mr. Nok.

.....
Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第十六章歷史叻差拉拉姆鄭王廟諾克先生的亭子(帶剪輯)

在鄭王廟的奈Nok展館過去有一個古老的自燃大師鳥的石雕。位於Ubosot前面的外牆上在冠的南側根據拉達那哥欣國王拉瑪二世的皇家編年史,昭披耶·蒂帕科旺(Khambunnak)說:公元2359年

這與帕國王佛勒達拉·納法萊拉瑪二世(Phert Buddha Lertlah Naphalai Rama II)在第七個晚上的月中的這一天,從傍晚至晚上11:00停止大雨。早晨,村民們來看看諾克先生的遺體。在斯里蘭卡瑪哈菩提樹下被燒死在古老的寺廟,黎明寺,拉差瓦拉拉姆寺前但是火消失了。據說

大約一個月前諾克先生告訴他的親戚和村民,諾克先生將誠實行事。優點希望涅ni佛法從那以後諾克先生很少練習。離開房屋和親戚出去向撒瑪坦戒律。黎明寺老講道廳的繁榮與冥想會擔心身體的保養和不會消耗的活動

任何人只要善待食物,就可以吃一些也許沒有消耗一頓飯有時候,它根本沒有被消耗掉。折磨他直到他燒死自己的那一天伯德大師什麼時候會燃燒那一個不會告訴任何親戚所有人都看到了諾克先生的遺體。他們聚集了很多功夫,崇拜諾克先生的遺體。

.....
單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก