ข่าวภาพพระนวกะวัดอรุณราชวรารามในอดีต ภาพเก่าอันทรงคุณค่าทางจิตใจ ที่ควรเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานในรุ่นต่อไปได้ศึกษาและจดจำ - kachon.com

ภาพพระนวกะวัดอรุณราชวรารามในอดีต ภาพเก่าอันทรงคุณค่าทางจิตใจ ที่ควรเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานในรุ่นต่อไปได้ศึกษาและจดจำ
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

ภาพพระนวกะวัดอรุณราชวรารามในอดีต ภาพเก่าอันทรงคุณค่าทางจิตใจ ที่ควรเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานในรุ่นต่อไปได้ศึกษาและจดจำ

นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ขณะนี้ทางคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีแนวคิดที่จะตามหาและรวบรวมภาพต้นฉบับของภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และภาพเก่าๆที่มีความหมายมีความเกี่ยวพันกับวัดอรุณราชวราราม ที่ยังตกหล่นค้นหาไม่พบ เพื่อรวบรวมจัดทำประวัติของอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

และรวบรวมจัดทำบันทึกภาพต่งๆที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติวัดอรุณราชวรารามฉบับสมบูรณ์ โดยได้เมตตาสั่งการให้ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) ด๊อกเตอร์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นผู้ติดต่อดำเนินการร่วมกับหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอมลูกหลานชาววัดอรุณโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณแว่น วัดอรุณ(นพรัตน มงคลวิเชียร)

บัดนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม ได้ร่วมสนองเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยได้ร่วมติดตามค้นหาภาพต้นฉบับของอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และภาพเก่าๆที่มีความเกี่ยวพันกับวัดอรุณราชวราราม ตามสำนักเรียนที่เคยเก็บรักษาไว้

นวกภิกษุ วัดอรุณราชวราราม ถ่ายร่วมกับอุปชฌาย์และอาจารย์
เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๑๑

แถวนั่ง  จากซ้ายไปขวา          พระปญฺญชีโว (ปรีชา หงษ์บิน)  พระมหาวีโร (เรือเอกสม แสงกล้าหาญ)  พระวชฺรายุโก (จิรายุ เพ็ชรโปรี)  พระสาสนธโร (ยงยศ บำรุงสรณ์)  พระธมฺโมทโย (ไพสิฐ ปิ่นอุทัย)  พระชยทตฺโต (เติมชัย กาญจนโภคิน)  พระชยทตฺโต (เติมชัย กาญจนโภคิน)  พระเขมชาโต (สุชาติ กลับวงษ์)  พระอิทธิวโร (เดชา ขวัญไชย)

แถวกลาง จากซ้ายไปขวา        พระครูอรุณธรรมธาดา  พระราชพุฒิมุนี  พระสุนทรธรรมาจารย์  ท่านเจ้าประคุณพระอุปัชฌาย์  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน)  พระเทพมุนี  พระโสภณวราภรณ์

แถวหลัง จากซ้ายไปขวา         พระชยานนฺโท (สุนันท์ รัตนประสิทธิ์)  พระวุฑฺฒิวโร (สราวุฒิ ตันมณี)  พระอภิวํโส (ผดุง กลับวงษ์)  พระวิชยนาโค (วิชัย มณีนาก)  พระนครานโร (ประทุม ใจบุญ)  พระนราสโภ (ธวัชชัย ศรีรัตนศาสตร์)  พระสุวณฺณชาโต (สุวรรณ อ่อนเกิด)  พระสุตาคโม (เชิด กนิษฐสุต)  พระอรินฺทโม (เรือโทไพบูลย์ พูลสุข)  พระอภิชาโต (ธงชัย มุสิกชาด)  พระฐานวโร (บุญนำ งางาม)  พระฐานวฑฺโฒ (เรืออากาศโท สัมโพธน์ จุลละศร)  พระสุวตฺถิโก (ธนิต แย้มเมือง)  พระชาลมฺปิโต (จ่าอากาศโท เชาว์ บุนนาค)  พระปุสฺสธมฺโม (จำเนียร สุดสงวน)

ผู้ที่ไม่ได้มาถ่ายรูป  พระฐานวโร (พุฒ หมีขยัน)

ครั้งนี้ทางสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม โดย ท่านพระมหานพพร อริยญาโณ ป.ธ.๙ พระอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับคณะครูและนักเรียนสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม ได้ร่วมกันค้นพบภาพอันทรงคุณค่าอีกหนึ่งชุด เป็นภาพของพระนวกะที่เคยบวชเรียนที่วัดอรุณราชวราราม ในปี พ.ศ.๒๕๑๑ พ.ศ.๒๕๒๕ พ.ศ.๒๕๓๐ พ.ศ.๒๕๓๙ จำนวนรวม ๔ ภาพ 

นวกะภิกษุวัดอรุณราชวราราม ถ่ายพร้อมด้วยพระอุปัชฌาย์และอาจารย์
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ (ร.ศ. ๒๐๐)

แถวหน้านั่งจากซ้ายไปขวา   พระมหาสมเกียรติ์ โภวิโท ปธ.๙  พระวิเชียรธรรมานุวัตร  พระครูอรุณธรรมธาดา  พระเดชพระคุณพระอุปัชฌาย์พระราชสังวรวิสุทธิ์ (เจ้าอาวาส)  พระโสภณวราภรณ์  พระครูวิสุทธิปรยัติคุณ

แถวกลาง    พระวัชระ วชิโร (วรรณวิไล)  พระบัญชา วาทโก (ปิเพราะ)  พระสำรวย นิมฺมโล (สว่างสังวาลย์)  พระสุธีย์ ธีรธมฺโม (หิ้งทอง)  พระวีระวัฒน์ สุวฑฺฒโน (พุ่มลำเจียก)  พระนพดล เหมวณฺโญ (ศรีจันทร์อินทร์)  พระจ่าเอกสมทบ วลฺลโภ (ศรีภู)  พระสุรพล พลปญฺโญ (แสงอำยวน)  พระเรือตรีศิริวัฒน์ จิรวฑฺฒโน (พรรณวัลย์)  พระปัญญา อธิปญฺโญ (ฟุ้งสุนทร)  พระวีระยุทธ อินฺทวีโร (ลิ่วโรจน์สกุล)  พระสมชาย ธมฺมาวุโธ (เหมพรหมราช)  พระชัฏวาลย์ อาภสฺสโร (สวาทสุต)

แถวหลังยืน   พระสุพจน์ ปิยาจาโร (นุ่มศรี) พระเรวัจร์ ปุณฺณวตฺโต (เทพสนิท)  พระสมหมาย เขมจาโร (ชุ่มลายเอี่ยม)  พระเสนอ ธนปญฺโญ (พุ่มสิน)  พระพัฒนจักร์ อกฺกจกฺโก (แย้มประดิษฐ์)  พระชัชวาลย์ โอภาโส (บรรจบสุข)  พระสรศักดิ์ ปุณฺณสกฺโก (ศักดิ์ศรีพิพัฒน์)  พระพรชัย วรชโย (ไทยรัตน์)  พระวิจารณ์ ธมฺมวิจโย (สุขเขียว)  พระพรพจน์ โชติวโร (หาญเจริญ)  พระสุพจน์ ปิยภาณี (ลิมวรศักดิ์)  พระนพรัตน์ อาภรโน (อาจณรงค์)  พระวิชชุรัตน์ รตนาโภ (คำทนต์)  พระองอาจ สจฺจาสโภ (ปิเพราะ)

เป็นภาพอันทรงคุณค่า มีความหมายทางจิตใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะภาพดังกล่าวตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ ยังมีพระภิกษุนวกะตามภาพในอดีตที่ท่านยังบวชเรียนอยู่ที่วัดอรุณราชวราราม มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ทุกท่านล้วนเป็นพระผู้ใหญ่ อันเป็นที่เคารพศรัทธาของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณ 

นวกภิกษุ อุปชฌาย์ และพระอาจารย์ วัดอรุณราชวราราม
ถ่ายเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐

แถวยืนหลัง (จากซ้ายไปขวา)     พระกวงฮก ปุญฺญผโล แซ่กัต (Phra Kat Guan Hock)  พระสิ ชยสิทฺโธ (ภูมิสวัสดิ์)   พระพงษ์ศักดิ์ ธมฺมวํใส (อยู่เย็น)  พระ จ.อ. บุญเกิด อภิปุญโญ (รัตนบริบูรณ์ลาภ)  พระวิษณุ สีลภูสิโต (หริวงศ์จงเจริญ)  พระธรรมขันธ์ เมฆาโก (...........)  พระอุดร สุทฺธิโก (เอียมสอาด)  พระมหาสุภาพ สุภาจาโร (เถาพุทธา)  พระวัชริทร์ วชิรวํโส (คำเรียบร้อย)  พระพิลาศ ธมฺมโสภโณ (อาจณรงค์)  พระอำนาจ ยโสธโร (อิ้งนพพรกุล)  พระรัชพันธ์ โชติวํโส (...........)  พระเสน่ห์ สิรินฺธโร (ร้ายเภท)  พระประเสริฐ สีลเสฏโฐ (ศรีวัฒนพงศ์)   พระมหาเดชา อคฺคเตโช (พรหมเสน)

แถวยืนกลาง (จากซ้ายไปขวา)    พระมหาสมเกียรติ โกวิโท  พระมหากำพร้า อกฺกทตฺโต  พระมหาวิทูร นนฺทิโก  พระครูสังฆรักษ์พรหมมา พรหฺมสาโร  พระครูวิสุทธิปริย์ติคุณ  พระวิเชียรธรรมนานุวัตร  พระเทพศีลวิสุทธิ์  พระโสภณวราภรณ์  พระครูสุนทรเจติยาภิบาล  พระมหาสวัสดิ์ อหึสโก  พระครูสิริธรรมโสภณ  พระครูวินัยธรเอี่ยม สิริวณฺโณ  พระครูธรรมะรชนินทร์ จกฺกวโร  พระมหาเรียด อภิญญษโณ

แถวหน้า (จากซ้ายไปขวา)          พระชวลิต วิโรจโน (ศิริโต)  พระวิวิทย์ ปวฑฺฒโน (อุดมเศรษฐ์)  พระวรวิทย์ ปญฺญาวโร (คำเรียบร้อย)  พระพงษ์ศักดิ์ อภิสก์โย  พระธรรมนูญ ขยธมฺโม (ชูศรี)  พระวีระพงษ์ พลวํโส  พระวินัย สุรินฺธโร  พระนิรันดร์ สุภาทโร (มุสึกะเนตร)  พระนิกร คุณกโร  พระสำเร็จ มงคฺลสิทฺโธ (แก้วมงคล)  พระมหาวิเริญ อธิปญโญ (แสนรังค์)

ทางหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) ได้ให้คุณพรชัย สร้อยทอง กราฟฟิกดีไซเนอร์ผู้มีความชำนาญในการตบแต่งภาพ ให้ช่วยตบแต่งภาพต้นฉบับของภาพพระนวกะในอดีตดังกล่าว ซึ่งเกิดการชำรุดเสียหายตามกาลเวลาให้กลับมามีความคมชัดสมบูรณ์ดังเดิมมากที่สุด เพื่อส่งมอบภาพดังกล่าวกลับคืนสู่วัดอรุณราชวราราม 

นับเป็นด้วยเพราะบารมีของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามโดยแท้ ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าน มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาวัดอรุณราชวราราม ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในทุกๆด้าน

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านมุ่งมั่นที่ต้องการจะรวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรารามในทุกๆเรื่องให้ถูกต้องที่สุด เพื่อไว้ให้คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและลูกหลานชาววัดอรุณในรุ่นต่อๆไป ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆของวัดอรุณราชวรารามอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอมคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก