ข่าวบทที่ 6.2.1  ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 6.2.1  ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 6.2.1  ประวัติความเป็นมาของ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

พระประธานในพระอุโบสถของวัดอรุณราชวราราม มีพระนามว่า “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของวัดอรุณราชวรารามอีกองค์หนึ่ง ซึ่งมีการหล่อขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศนภาลัย รัชกาลที่๒ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ตามตำนานการสร้างพระพุทธรูปสำคัญองค์นี้ กล่าวกันไว้ว่า หน้าพระพักตร์ขององค์หลวงพ่อพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกองค์นี้นั้น เป็นฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นผู้ปั้นหุ่นหน้าพระพักตร์ขององค์หลวงพ่อด้วยพระองค์เอง 

พระพุทธลักษณะขององค์หลวงพ่อ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีหน้าตักกว้าง ๓ ศอกคืบ ประดิษฐานเหนือแท่นไพทีบนฐานชุกชี เบื้องหน้าพระพักตร์มีรูปพระอัครสาวก ๒ องค์ หันหน้าเข้าหาองค์พระประธาน ระหว่างกลางพระอัครสาวก มีพัดยศพระประธานตั้งอยู่ พัดยศนี้เป็นพัดยศของพระราชาคณะชั้นเทพ โดยสังเกตได้ที่ใบพัดจะมีเพชรพลอยประดับอยู่

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

องค์หลวงพ่อพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามองค์นี้ มีความสำคัญและผูกพันกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเป็นอย่างยิ่ง เพราะวัดอรุณราชวราราม ถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒

เนื่องจากพระองค์ได้ทรงมีพระราชศรัทธาและทรงมีความผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามแห่งนี้เป็นอย่างมาก ถึงขนาดทรงเสด็จมาดูแลการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอรุณทั้งพระอารามด้วยพระองค์เอง ตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงครองพระยศที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระองค์ยังทรงเป็นผู้ปั้นหุ่นพระพักตร์องค์หลวงพ่อพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก ด้วยฝีพระหัตของพระองค์เองดังกล่าวมาแล้ว

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

จนในเวลาต่อมาเมื่อพระองค์ทรงเสด็จสวรรคตลงแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิขององค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ มาบรรจุไว้ ณ พระพุทธอาสน์ขององค์หลวงพ่อ พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในพระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เมื่อปีรัตนโกสินธร์ศก ๑๑๔ ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช ๒๔๓๘

นอกจากนั้น วัดอรุณราชวรารามยังเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล สงวนไว้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐิน เป็นประจำทุกปี และมีการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนทางชลมารคด้วยเรือพระราชพิธีที่งดงามยิ่ง

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 6.2.1 History of Phra Phutthathammisornrajalokthatdilok The main Buddha image in the Ubosot, Wat Arun (with clip)

The Buddha image in the Ubosot of Wat Arun Rachawararam is named "Phra Phutthatham Misorn Rachalokthat Dilok", a sacred Buddha image of ancient times. Which is very important to another temple of dawn Which is cast in the reign of King Phra Phuttha Lertnaphalai Rama II According to the legend of creating this important Buddha image It is said that In front of the face of this Buddha image, Luang Pho Phra Phutthatham Is the work of His Majesty King Bhudda Lertlah Naphalai He was the person who made the puppet in front of the Lord Buddha himself.

Buddha image of the Buddha image. Phra Phutthathammisornrajalokthatdilok Is a Buddha image in the posture of Mara With a lap width of 3 cubits placed above the Phitei platform on the Chukchi base In front of his face was the image of two apostles facing the Buddha image. Between the Apostles With a fan standing on the Buddha image This fan is a fan of the royal priesthood. In which the blades are decorated with precious stones
 
Lord Buddha, Phra Phutthatham, Misorn of the royal world, Dilok The Buddha image in this temple of Wat Arun Is very important and attached to the King of the Chakri Dynasty Because of Wat Arun Ratchawararam Considered as the regular temple of the King Phra Phuttha Lertlah Naphalai, King Rama II

Since His Majesty has a royal faith and has strong ties to this temple of Dawn. Even he came to take care of the restoration of Wat Arun and the monastery by himself Since the time when he still reigned Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn And he is also a mannequin in the face of Luang Por Phra Phutthatham, Mahidol With his own hand painted as already mentioned

Until at a later time, when he died His Majesty King Rama IV pledged to bring the royal patronage of His Majesty King Rama II to be placed in the seat of the Buddha Phra Phutthathammisornrajalokthatdilok Buddha image in the Ubosot Wat Arun Ratchawararam Temple When the year of Rattanakosin 1114, which corresponds to the year 2438

In addition, Wat Arun is a temple where the King of every reign. Reserved for His Majesty the King Annually And there is an excursion by the river procession with a very beautiful royal boat

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

第6.2.1章Phra Phutthathammisornrajalokthatdilok烏隆寺Ubosot中的主要佛像(帶片段)

掃管Ra阿倫·拉差瓦拉蘭的Ubosot中的佛像被命名為“ Phra Phutthatham Misorn Rachalokthat Dilok”,這是古代的神聖佛像這對另一個黎明寺非常重要在哪個統治時期國王Phra Phuttha Lertnaphalai拉瑪二世根據創造此重要佛像的傳說據說在這尊佛像的面前,瑯勃拉邦是B達國王勒特拉·納法萊je下的工作他是在佛陀親自面前製作made的人。

佛像的佛像。 Phra Phutthathammisornrajalokthatdilok是瑪拉姿勢的佛像在Chukchi基座上的Phitei平台上方放置3肘的圈寬在他的面前是兩個使徒面對佛像的畫像。使徒之間風扇站在佛像上這名粉絲是皇室聖職的粉絲。刀片上裝飾有寶石
 
佛陀(Phra Phutthatham),皇家世界的彌敦(Dilok)這座鄭王廟的佛像非常重要並隸屬於查克里王朝由於鄭王廟被認為是國王的普通聖殿Phra Phuttha Lertlah Naphalai,拉瑪二世國王

自從Ma下有皇家信仰以來,就與這座黎明神殿有很強的聯繫甚至他自己也來照顧阿倫寺和修道院自從他仍然統治時瑪哈·查克里·詩琳通公主殿下他也是雕刻佛像面孔的人如前所述,用他自己的手繪

直到後來他死了拉瑪四世國王je下誓言將Ph下Phra Phuttha Lertla Napaalai國王的皇家庇護擺在佛陀的座位上。 Phra Phutthathammisornrajalokthatdilok Ubosot中的佛像掃管R阿倫拉差瓦拉蘭寺當Rattanakosin年,即114年,對應於2438年

此外,鄭王廟是每個統治之王的廟宇。保留給國王His下每年乘著非常漂亮的皇家船在河上游行

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก