ข่าวบทที่ 6.1.3 ประวัติความเป็นมาของพระระเบียงคต พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 6.1.3 ประวัติความเป็นมาของพระระเบียงคต พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 6.1.3 ประวัติความเป็นมาของพระระเบียงคต พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม 

พระระเบียงคตของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวรารามอีกสถานที่หนึ่ง กล่าวคือ พระอุโบสถของวัดอรุณราชวรารามนั้น ไม่มีกำแพงแก้วเหมือนวัดอื่นๆ แต่ได้สร้างเป็นพระระเบียงหรือพระวิหารคดขึ้นมาแทนกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก 

ลักษณะเป็นระเบียงมีหลังคา มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองและสีเขียวใบไม้ มีประตูเข้าออกอยู่กึ่งกลางพระระเบียงทั้ง ๔ ทิศ โดยเฉพาะด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก มีซุ้มจระนำเหนือประตู หน้าบันทำเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ประดับด้วยลายกระหนกลงรักปิดทอง 

พระระเบียงดังกล่าวทรงโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ซึ่งมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง ด้านฝาผนังของพระระเบียงคตหลังนี้ เขียนลายเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกไม้ใบไม้ มีนกยูงแบบจีนคาบอยู่ตรงกลาง 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

พระพุทธรูปในพระระเบียงทั้งหมด เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณ ปางมารวิชัย จำนวน ๑๒๐ องค์ เสาพระระเบียง เป็นเสาก่ออิฐถือปูนย่อเหลี่ยม บัวหัวเสาที่รับเชิงชายลงรักปิดทองประดับกระจกสีทุกต้น ด้านในบานประตูทุกด้าน เป็นภาพเขียนสี รูปคนถือหางนกยูงยืนอยู่เหนือสัตว์ป่าหิมพานต์มีราชสีห์และคชสีห์ เป็นต้น 

ส่วนประตูด้านนอกเป็นภาพเขียนสีลายรดน้ำ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงกล่าวชมเชยไว้ว่า “พระระเบียง มีอยู่ให้ดูได้บริบูรณ์ ทรวดทรงงามมากกว่าพระระเบียงที่ไหนหมด เป็นศรีแห่งฝีมือในรัชกาลที่ ๒ ควรชมอย่างยิ่ง”

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 6.1.3 History The Ubosot, Wat Arun, Ratchawararam (with clip)

The balcony of the Buddha's temple, Wat Arun, Ratchawararam It is an important archaeological site of Wat Arun, another place, that is, the temple of the Wat Arun Ratchawararam. There is no glass wall like other temples. But has built a balcony or a temple instead of the glass wall around the ubosot A roof terrace Thatched with yellow glazed tiles and green leaves

There is a door in and out in the center of the balcony in all four directions, especially in the north, south and west. With an arch above the door Gable made the image of Vishnu Song Garuda Decorated with gold-plated Kranok pattern The balcony was made to be built during the reign of King Phra Phuttha Lertlah Naphalai Rama II, which is extremely beautiful.

On the wall of this porch Written in the pattern of Ruen Kaew arch, flower pattern There is a Chinese peacock in the middle. All the Buddha images in the balcony. It is an ancient stucco Buddha image in the form of 120 Mara Wichai. Is a brick pillar with an abbreviated square The cornice of the pillars that receive the eaves, lacquered with gold, decorated with stained glass of every tree Inside the door leaf on all sides It is a color painting depicting a man with a peacock's tail standing over a Himmapan animal with a lion and Khachasi etc.

As for the outside door, there is a painting with water pattern of Her Royal Highness Prince Narisaranu Wat Tiwong. He praised that "the balcony has a lot to see. Has a more beautiful body than any other Buddha image Is the Sri of the skilled in the reign of King Rama II, should be admired strongly "

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

6.1.3歷史Ubosot,黎明寺,Ratchawararam(帶夾子)

佛寺的陽台,鄭王廟,拉差瓦拉蘭它是阿倫寺(Wat Arun)的重要考古遺址,另一個地方就是阿倫寺(Ratawararam)。沒有像其他寺廟那樣的玻璃牆。但是在ubosot周圍建了陽台或寺廟,而不是玻璃牆屋頂露台用黃色琉璃瓦和綠色的樹葉茅草

陽台中央的所有四個方向都有一扇進出門,特別是在北,南和西。門上方有拱門山牆塑造了毘濕奴頌歌魯達的形象鍍金Kranok圖案裝飾陽台是在國王統治期間建造的偉大的佛陀勒塔拉·納法萊·拉瑪二世je下。

在這個門廊的牆上以阮開拱拱,花朵和葉子的圖案書寫中間有一隻中國孔雀。陽台上所有的佛像。這是一個古老的灰泥佛像,以120 Mara Wichai的形式出現。是帶有縮寫正方形的磚柱接收房檐的柱子簷口,塗有金色漆,每棵樹上都裝有彩色玻璃在門扇的各個側面這是一幅彩色畫,描繪的是一個孔雀尾巴的人站在獅身人面像上,上面有獅子和卡恰西人。

至於外門,有一幅有水粉畫的王儲納里薩拉努·沃·蒂旺(Narisaranu Wat Tiwong)殿下。他稱讚“陽台有很多景點。身體比其他佛像更美麗是拉瑪二世國王統治時期的熟練技術人員的斯里,應該受到高度敬佩“

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก