ข่าวบทที่ 6.1.1  ประวัติความเป็นมาของซุ้มใบเสมาและสิงโตหินแบบจีน รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 6.1.1  ประวัติความเป็นมาของซุ้มใบเสมาและสิงโตหินแบบจีน รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 6.1.1  ประวัติความเป็นมาของซุ้มใบเสมาและสิงโตหินแบบจีน รอบพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

ซุ้มและใบเสมา โดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม บริเวณโดยรอบของพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามนั้น  มีซุ้มและใบเสมาโบราณ เป็นใบเสมาที่สร้างจากหินสลักมีลวดลายที่สวยสดงดงาม ลักษณะเป็นใบเสมาคู่  

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ประดิษฐานอยู่ในซุ้มหินอ่อน ซึ่งทำเป็นรูปบุษบกยอดเจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง สูงประมาณ ๒ วา ๑ ศอก มีอยู่ด้วยกัน ๘ ซุ้ม ซุ้มเสมาหินเหล่านี้ตามประวัติวัดกล่าวไว้ว่า สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเรียกว่า “ศิลาเขมร”

บริเวณโดยรอบมีสิงโตหินตัวเล็กแบบจีน ตั้งอยู่บนแท่นระหว่างซุ้มใบเสมารอบพระอุโบสถ จำนวน ๑๑๒ ตัว มีเหล็กยึดแท่นเป็นแนวรั้วติดกันโดยตลอด จะเว้นแต่ช่องทางที่จะเดินขึ้นลงตรงบันไดพระอุโบสถเท่านั้น

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

บริเวณช่องว่างทางขึ้นพระอุโบสถ ยังมีตุ๊กตาหินรูปคนจีนนั่งบนเก้าอี้หน้าสิงโตจีนอีกช่องละ ๒ ตัว รวมทั้งหมด ๑๖ ตัว บริเวณหน้าพระระเบียงคตโดยรอบพระอุโบสถ มีตุ๊กตาหินรูปทหารจีนตั้งเรียงรายเป็นแถวอีกจำนวน ๑๔๔ ตัว

ตรงมุมพระอุโบสถทั้ง ๔ มุม มีพระเจดีย์แบบจีนทำด้วยหินเป็นซุ้มบรรจุตุ๊กตาจีน ๘ ตัว ซึ่งชาวจีนเรียกว่า “โป๊ยเซียน” มียอดเป็นปล้อง ๆ เรียวเล็กขึ้นไปโดยลำดับคล้ายปล้องไฉน ตามแบบพระเจดีย์ไทย มุมละ ๑ องค์

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

Chapter 6.1.1 History of Arches and Bai Sema around the outside area around the Ubosot Wat Arun Ratchawararam Temple

Arch and Bai Sema The surrounding of the Ubosot, Wat Arun, Ratchawararam The surrounding area of ​​the temple, Wat Arun, Rajwararam With ancient arches and sema It is a sema made of stone carved with beautiful patterns. The appearance is a pair. Enshrined in the marble arch

Which is made in the shape of a busabok, the top of the chedi, twelve square, approximately 2 wa 1 cubic meter, there are 8 arches of these arches, sema stone, according to the history of the temple said Her Royal Highness Prince Krom Phraya Narisaranu Wat Tiwong called "Khmer Stone", the surrounding area has a small Chinese style stone lion.

It is located on the platform between the Bai Sema arches around the Ubosot, totaling 112 pieces, with the steel holding the platform in line with the fence. Except for the channel to walk up and down at the stairs of the temple only In the area of ​​the entrance to the temple There is also a stone figurine depicting a Chinese person sitting on a chair in front of a Chinese lion, 2 in each box, a total of 16 characters.

In front of the balcony of Kot around the temple There are 144 stone figurines of Chinese soldiers lined up in a row. In the four corners of the Ubosot, there is a Chinese style stupa made of stone, a facade containing 8 Chinese dolls, which the Chinese call "Poi Sian" with slender segmented peaks. Upwards by a sequence similar to strangles According to the form of Thai Chedi, 1 per corner

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun


第6.1.1章的歷史烏博索特外圍地區周圍的拱門和白塞瑪掃管R阿倫拉差瓦拉蘭寺

拱和白塞瑪Ubosot,黎明寺,Ratchawararam的周圍寺廟的周圍地區,黎明寺,拉傑瓦拉姆具有古老的拱門和信號它是由刻有精美圖案的石頭製成的信號燈。外觀是一對。鑲嵌在大理石拱門中

它是由大馬士革製成的,佛塔的頂部是十二個正方形,大約2瓦1立方米,其中有8個拱門。她的殿下是克羅姆·帕里亞·納里薩拉努·沃·蒂旺(Krom Phraya Narisaranu Wat Tiwong),被稱為“高棉石”,周圍地區有一頭小中國風格的石獅。

它位於圍繞Ubosot的Bai Sema拱門之間的平台上,共112塊,用鋼將平台固定在圍欄上。除了通道只能在聖殿的樓梯上走來走去在聖殿入口處還有一個石刻雕像,描繪了一個中國人坐在中國獅子前面的椅子上,每人另外兩個,總共16個字符。

寺廟周圍的Kot陽台前排成一排的144名中國士兵石刻雕像,在烏博索(Ubosot)的四個角落,有一個中國風格的石雕佛塔,外立面有8個中國娃娃,中國人稱其為“坡仙”,有細細的峰頂。向上按類似於勒死的順序根據泰國佛塔的形式,每個角1個

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก