ข่าวแนะนำฟังชั่นการใช้งานของแอฟแก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน แอฟการท่องเที่ยววัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม(มีคลิป) - kachon.com

แนะนำฟังชั่นการใช้งานของแอฟแก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน แอฟการท่องเที่ยววัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

แนะนำฟังชั่นการใช้งานของแอฟแก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน แอฟการท่องเที่ยววัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม(มีคลิป)
 
1.คลิ๊กที่รูปตารางสี่เหลี่ยมตามภาพ จะปรากฏภาพวิวทั้งหมดพระอาราม ซึ่งท่านสามารถสไลด์ตามภาพไปชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม ตามบริเวณที่ท่านเลือก แบบ 360 องศา พร้อมคลิปวีดีโอประวัติความเป็นมาของโบราณสถานนั้นๆ อย่างละเอียด

2. คลิ๊กภาพลูกโลกตามภาพ จะปรากฏแผนที่โดยรอบของวัดอรุณราชวราราม ซึ่งท่านผู้ชมสามารถเลือกชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณ จากหมุดที่เราปักไว้ให้ตามบริเวณโบราณสถานสำคัญ โดยแยกออกเป็น 3 สี คือ
2.1 สีเขียว เป็นภาพวิวพร้อมคลิปในบริเวณนั้นๆ
2.2 สีแดง เป็นคลิปวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียดของโบราณสถานสำคัญตามจุดต่างๆของวัดอรุณ
2.3 สีน้ำเงิน เป็นหมุดที่ปักไว้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าชมความงดงามของบริเวณภายในโบราณสถานของวัดอรุณ ซึ่งในส่วนของหมุดสีน้ำเงินนี้ จะมีคลิปวีดีโออยู่หลายคลิปตามจุดที่มีโบราณสถานสำคัญประดิษฐานอยู่

3. แนะนำวิธีการใช้ ทูลบาร์ 
3.1 ลูกศรที่ไว้ใช้กับภาพ 360 องศา ท่านสามารถหัน ซ้าย ขวา ขึ้น ลง ได้ตามลูกศร ส่วนเครื่องหมาย + - คือการซูมเข้า ออก ของภาพ
3.2 คือลูกศรที่ไว้ใช้ในการเลื่อนภาพตามสถานที่โบราณสถานที่ท่านชมอยู่ ซึ่งท่านผู้ชมสามารถเลื่อนสลับไปด้านหน้าหรือจะย้อนกลับไปยังสถานที่เดิม ที่ท่านพึ่งเยี่ยมชมมาได้

Introducing the functions of AFL Kaen Kaew On Tour by Kachon Aff for Tourism, Wat Arun, Ratchawararam Temple. Virtual model for the whole monastery (with clips)
 
1. Click on the square grid as shown in the picture. All images of the monastery will appear. Which you can slide according to the picture to see the beauty of Wat Arun Ratchawararam According to the area that you choose in 360 degrees with a video clip of the history of that ancient place in detail

2. Click the globe image as shown in the picture. The map surrounding Wat Arun will appear. Where audiences can choose to admire the beauty of Wat Arun From the pins that we set for the important historical sites Separated into 3 colors:
2.1 Green is a picture of a landscape with a clip in that area.
2.2 Red is a video clip telling a detailed history of the important archaeological sites at various points of Wat Arun.
2.3 Blue is a pin placed for the audience to see the beauty of the ancient site of Wat Arun. In which the blue pins are There will be several video clips in the spot where important ancient buildings are enshrined.

3. Introduce how to use toolbar.
3.1 Arrow used for 360 degree images You can turn left, right, up and down according to the arrow, while + - sign is to zoom in and out of the image.
3.2 is the arrow that is used to scroll the image according to the ancient place you are viewing. In which the audience can switch forward or go back to the original location That you have just visited

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

介紹黎明Arun寺Kachon Aff的AFL Ka Nkaew On Tour功能 整個修道院的虛擬模型(帶剪輯)
 
1.單擊如圖所示的正方形網格。 修道院的所有圖像都會出現。 您可以根據圖片滑動以欣賞阿倫寺(Ratawararam)的美麗 根據您在360度範圍內選擇的區域,並詳細記錄該古老地區的歷史視頻

2.單擊如圖所示的地球圖像。將會出現黎明寺周圍的地圖。觀眾可以選擇欣賞黎明寺的美景從我們為重要歷史遺址設置的圖釘分為3種顏色:
2.1綠色是在該區域中帶有剪輯的風景圖片。
2.2紅色是一段視頻片段,講述了鄭王廟各個地點重要考古遺址的詳細歷史。
2.3藍色的圖釘可讓您查看阿倫寺古遺址的美麗。其中藍色針腳一個重要的考古遺址被奉獻的地方將有幾個視頻片段。

3.介紹如何使用工具欄。
3.1用於360度圖像的箭頭您可以根據箭頭向左,向右,向上和向下旋轉,而+-號用於放大和縮小圖像。
3.2是用於根據您正在查看的古老位置滾動圖像的箭頭。 觀眾可以前進或後退到原始位置。 你剛剛去過

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

วัดอรุณสุดล้ำ ร่วมกับกลุ่มลูกหลานชาววัดอรุณ สร้างแอฟการท่องเที่ยวแบบเสมือนจริงสุดไฮเทค เพียงสแกน QR Code ครั้งเดียวเที่ยวได้ทั่ววัด

คณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม โดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และกลุ่มลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณฝั่งธนบุรี โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) คุณโต วัดอรุณ(วันชัย ลาภวิไลพงศ์) และคณะกรรมการจัดงานศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ร่วมสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ซึ่งพระองค์ทรงมีความผูกพันและทรงมีพระราชศรัทธาในวัดอรุณราชวรารามเป็นอย่างยิ่ง ถึงขนาดเสด็จมาประทับดูแลการบูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณทั้งพระอารามด้วยพระองค์เอง โดยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม มีความสวยสดงดงามเป็นพระมหาธาตุประจำพระนคร เป็นศรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะพัฒนาโบราณสถานและถาวรวัตถุของวัดอรุณราชวราราม ให้มีความสวยสดงดงาม มีความสมบูณร์สูงสุดในทุกๆด้าน มีความแข็งแรงคงทนเป็นหน้าตาของประเทศ ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะแวะมาเยี่ยมชมโบราณสถานของวัดอรุณราชวราราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักการทางวิชาการ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามโดย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก จึงจัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดอรุณราชวราราม เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ การอนุรักษ์ และการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามทั้งพระอาราม

ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิรก ท่านมีแนวนโยบายที่จะให้วัดและชาวบ้านเป็นเนื้อเดียวกัน มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยองค์รวมร่วมกัน ช่วยเหลือเจือจุลกันประดุจพี่น้อง ท่านจึงได้เมตตาสั่งการให้ สำนักงานเลขานุการวัดอรุณราชวรารามโดย ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

และท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประสานกับทางลูกหลานชาววัดอรุณ โดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) เพื่อจัดสร้างเว็ปแอฟการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบเสมือนจริง เพื่อนำเสนอวัดอรุณราชวรารามในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครนำเสนอมาก่อน ในชื่อ แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน 

เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการจดบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวัดอรุณราชวรารามในครั้งนี้ และเพื่อนำเสนอภาพและคลิปวีดีโอความสวยสดงดงามของวัดอรุณ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาโดยละเอียด และสมบูณร์ที่สุดเท่าที่เคยมีการนำเสนอมาของโบราณสถาน โบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวราราม ในรูปแบบเสมือนจริง 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ซึ่งท่านผู้ชมสามารถเข้าเที่ยวชมได้ที่ https://360.kaenkaewontour.com/watarun หรือ สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม ได้ทั้งพระอารามทางออนไลน์แบบเสมือนจริง 360 องศา และสามารถชมคลิปประวัติการสร้างและประวัติความเป็นมาของโบราณสถานสำคัญต่างๆของวัดอรุณราชวรารามทั้งพระอาราม 

ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ใครเป็นผู้สร้างโดยละเอียดตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจนถึงยุคปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางก่อนมาเที่ยวชมสถานที่จริงว่า โบราณสถานโบราณวัตถุสำคัญของวัดอรุณราชวรารามนั้น มีสิ่งใดและตั้งอยู่ในทิศทางใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญของประเทศ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ซึ่งทางทีมงาน แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน ได้จัดทำแอฟการท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามในรูปแบบเสมือนจริงดังกล่าวเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ซึ่งในขั้นต้นพร้อมนำเสนอในส่วนของภาษาไทยก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้ทดลองใช้งานเป็นกลุ่มแรก และจะเร่งพัฒนาให้เป็นระบบ 3 ภาษา ในเร็ววันนี้ 

ตามปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ที่ต้องการให้แอฟการท่องเที่ยววัดอรุณราชวรารามนี้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วโลก ที่ต้องการท่องเที่ยวชมและศึกษาประวัติความเป็นมาของสิ่งศักดิ์และโบราณสถานสำคัญของวัดอรุณราชวราราม

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก