ข่าวบทที่ 6 ประวัติความเป็นมาของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป) - kachon.com

บทที่ 6 ประวัติความเป็นมาของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)
ประวัติวัดและพระพุทธรูป

photodune-2043745-college-student-s

บทที่ 6 ประวัติความเป็นมาของพระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม(มีคลิป)

พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม เป็นโบราณสถานที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สำคัญของวัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของพระอาราม เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ 

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ลักษณะของพระอุโบสถหลังนี้เป็นพระอุโบสถแบบยกพื้นสูงมีหลังคาลด ๒ ชั้น มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองและเขียวใบไม้ ช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ลงรักประดับกระจกสี หน้าบันด้านหน้าและด้านหลัง เป็นรูปเทวดายืนถือพระขรรค์อยู่ในปราสาทสร้างจากไม้แกะสลัก มีพระสังข์และคนโทน้ำวางอยู่บนพานข้างละพานประดับลายกระหนก 

ตามลายกระหนกลงรักปิดทองมีมุขยื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีเสาใหญ่รับเชิงชายทั้งด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้   มีชานเดินได้ พื้นหน้ามุขและชานเดินรอบพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อน บันไดและเสาเป็นหินทราย ระหว่างเสารอบพระอุโบสถถึงหน้ามุขทั้งสองด้านมีกำแพงเตี้ยๆ ประดับด้วยหินแกะสลักเป็นรูปดอกไม้ใบไม้  

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก 

ที่หุ้มกลองด้านหน้าระหว่างประตูมีบุษบกยอดปรางค์ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ พระนามว่า พระพุทธนฤมิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ ขององค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ โปรดให้หล่อขึ้นเพื่อจำลองพระพุทธรูปฉลองพระองค์ในรัชกาลที่ ๒ 

ซึ่งประดิษฐานอยู่ในหอพระสุราลัยพิมาน และได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ ที่นี้ ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ส่วนที่บริเวณหุ้มกลองด้านหลัง ระหว่างประตูทางเข้าก็เป็นบุษบกยอดปรางค์ มีพาน ๒ ชั้น ลงรักปิดทอง และมีพุ่มเทียนตั้งอยู่

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

ที่บริเวณซุ้มประตูพระอุโบสถด้านหน้า ๒ ประตู เป็นซุ้มยอดปรางค์แต่ด้านหลังเป็นซุ้มไม่มียอดทั้ง ๒ ประตู เสาและผนังพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามหลังนี้ ด้านนอกก่ออิฐถือปูนประดับกระเบื้องจีนลายดอกไม้ร่วง ซึ่งทรงปฏิสังขรณ์ในรัชกาลที่ ๔ บัวหัวเสาและเชิงเสาลงรักปิดทอง หน้าต่างมีทั้งหมด ๑๔ ช่อง คือด้านเหนือ ๗ ช่องและด้านใต้ ๗ ช่อง เป็นพระอุโบสถที่มีศิลปะสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่ง

แก่นแก้วออนทัวร์ by กะฉ่อน เบจมาศ อักษรนิจ รายงาน

Chapter 6 History of Phra Ubosot, Wat Arun, Ratchawararam Temple

Phra Ubosot, Wat Arun, Ratchawararam Temple It is an archaeological site with an important historical story. Of Wat Arun Located on the north side of the monastery Beautiful architecture Which was built in the reign of King Phra Phuttha Lertlah Naphalai, Rama II

The appearance of this Ubosot is a high-floored ubosot with a lowered 2-storey roof covered with yellow and green leaf glazed tiles. Chorfa Bai Raka, hibiscus and stained glass Front and rear gable It is a figure of an angel holding a Buddha image in a castle made of wood carving. There is a conch and water bowlers placed on each side, decorated with Kranok pattern. According to the Kranok pattern with lacquer gilded, there is a porch protruding both front and back. There are large pillars to support the eaves on both the north and the south sides, with a walkable platform, the porch floor and the platform walking around the temple, paved with marble. Stairs and columns are sandstone. Between the pillars around the Ubosot and the front porch on both sides there are low walls. Decorated with stones carved in the form of flowers and leaves

The covering of the front, between the gates, there is a Busabok top of the prang that enshrines an important Buddha image named Buddha Naruemit. Which is a Buddha image with clothes Of the Lord Buddha Lertlah Naphalai Rama II this sacred Buddha image King Mongkut's Head of King Rama IV, please be molded to simulate a Buddha image in the royal robe of King Rama II, which is enshrined in Phra Suralai Phiman Hall And was brought to be enshrined here in the reign of King Chulalongkorn, Rama V, part of the rear shell area Between the entrance is Bussabok, the top of the prang has two layers of gold lacquer and a candle bush is located.

At the front of the temple's arch, the front two gates are the top of the pagoda, but the back is without the top of the two gates, the pillars and the walls of the Ubosot of Wat Arun. On the outside, a brick and mortar decorated with a Chinese tile with a flower pattern. Which was restored in the reign of King Rama IV, the head of the column and the base of the pillars covered with gold There are 14 windows in total, 7 on the north side and 7 on the south side. It is an ubosot with a very beautiful art.

Beigemas Aksonnit Kaeneaw On Tour by Kaon Report

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

Click to see the beauty of Wat Arun in a virtual temple.
https://360.kaenkaewontour.com/watarun


第六章歷史Phra Ubosot,黎明寺,叻差拉拉姆寺

Phra Ubosot,黎明寺,叻差拉拉姆寺這是一個具有重要歷史故事的考古遺址。黎明寺位於修道院的北側美麗的建築建於拉瑪二世國王帕·佛塔·勒特拉·納法萊國王的統治時期

這款Ubosot的外觀是高地板的ubosot,其低矮的2層屋頂覆蓋著黃色和綠色的葉子琉璃瓦。 Chorfa Bai Raka,芙蓉和彩色玻璃前後山牆它是在木雕製成的城堡中持有佛像的天使雕像。在飾有Kranok圖案的盤子的每一側都有佛陀護身符和水圓頂硬禮帽根據Kranok圖案,上漆和鍍金,門廊正反兩面突出在南北兩側都有大支柱支撐著屋簷,並設有一個可步行的平台,門廊地板和圍繞寺廟行走的平台,上面覆蓋著大理石樓梯和圓柱是砂岩。在Ubosot周圍的支柱和兩側的門廊之間有矮牆。用以花朵和葉子的形式雕刻的石頭裝飾

大門之間的前部遮蓋物,在格子上有一個Busabok頂部,上面裝有一個重要的佛像,稱為菩薩Naruemit。這是長袍中的佛像佛陀Lertlah Naphalai Rama II的神聖佛像Mongkut國王的拉瑪四世國王頭像,請鑄造成模仿拉瑪二世國王皇家長袍中的佛像,該雕像被裝在帕蘇拉萊·皮曼廳中並被奉為朱拉隆功國王拉瑪五世(Rama V)(後殼區域的一部分)的聖地在入口之間是Bussabok,格子的頂部有兩層金漆,並設有一個蠟燭襯套。

在Ubosot的拱門上,兩個大門的正面是寶塔的頂部,但背面沒有Wat Arun的Ubosot的兩個大門,支柱和牆壁的頂部。在外面,磚頭上裝飾著帶有花朵圖案的中國瓷磚。在國王拉瑪四世統治期間被恢復,圓柱頭和柱子的底部被金覆蓋共有14個窗口,北側7個,南側7個。

Beionmas Aksonnit Kaeneaw由Kaon Report巡迴演出

單擊以在虛擬廟宇中欣賞黎明寺的美麗。
https://360.kaenkaewontour.com/watarun

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

สแกน QR Code เพื่อการเที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม
Scan the QR Code to explore the beauty of Wat Arun. The whole monastery.
掃描QR碼以探索黎明寺的美麗。整個修道院。

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

เที่ยวชมความสวยสดงดงามของวัดอรุณราชวราราม แบบเสมือนจริงทั้งพระอาราม คลิ๊ก

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก